بیومکانیک

بیومکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهstate of the art١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٥مطابق با آخرین پیشرفت های . . . بر اساس جدیدترین دستاوردهای . . . به روز ترین . . . پیشتاز. . . نوگرایانه. . . متکی بر آخرین تحولات . . . البته ... گزارش
55 | 0
base line١٦:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٠مرجع گزارش
28 | 1
trapezodial rule٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧در آنالیز عددی، قانون ذوزنقه راهی برای محاسبۀ تقریبی انتگرال معیّن است. قانون ذوزنقه از تقریب خطّی استفاده می کند. همان طور که در شکل می بینید بدین ص ... گزارش
2 | 0
mesh refinement٢٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧اصلاح شبکه - بهسازی شبکهگزارش
2 | 1
finite difference method٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧[مهندسی پزشکی، مکانیک و . . . ] روش تفاضل محدودگزارش
5 | 0
disk٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧دایره توپر، شکلی دایروی است که دارای مساحت است گزارش
2 | 0
hundreds and thousands٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦چندصد تا چندین هزارگزارش
5 | 1
hundreds٢١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦چندصدگزارش
2 | 0
media١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦تخصصی [مهندسی پزشکی] محیط - بستر - فضاگزارش
44 | 1
fixed١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦مقیدگزارش
2 | 1
rigidity٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦تخصصی [مهندسی پزشکی، مکانیک، عمران] صلبیت bending rigidity صلبیت خمشیگزارش
12 | 0
transitional٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥( در حال گذار ) در سیالاتگزارش
18 | 1
constitutive law٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥تخصص [مهندسی] معادلات بنیادی - معادلات رفتاریگزارش
5 | 0
long٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥مدت مدیدیگزارش
30 | 1
robust٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥قدرتمند، تاب آورگزارش
5 | 1
anastomosis١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥پیوندگاه - محل تلاقیگزارش
14 | 0
power law fluid١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥تخصصی [مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک] سیال مدل توانی سیال نیوتنی = تاو مساوی است با میو * ( رُند یو به رُند وای ) سیال غیر نیوتنی با مدل توانی به اخت ... گزارش
2 | 0
anastomois١٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥تخصصی [مهندسی پزشکی] تلاقی ( آناستوموز ) - به معنی ایجاد یک پیوند بین رگها است. ادغام دو رگ با یکدیگر و تبدیل شدن به رگی دیگر ( در محل تلاقی سه رگ حض ... گزارش
2 | 0
wall shear stress١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥WSS تنش برشی روی دیواره - تنش برشی دیواره - تنش برشی جدارهگزارش
2 | 0
attaching angle١٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥زاویه اتصال different attaching angles زوایای مختلف اتصالگزارش
5 | 0
hemodynamic١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥دینامیک خون شاخص ها و پارامترهای دینامیکی مربوط به خونگزارش
23 | 0
computational fluid dynamics١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥دینامیک سیالاتِ محاسباتی ( CFD ) : به کارگیری از توانمندی های محاسباتی رایانه ها برای حل معادلات و روابط به دست آمده از علم مکانیک برای سیالات آنال ... گزارش
2 | 0
adapter١٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥The dialysis needle in the AVG by a polymer adapter polymer adapter واسط پلیمری adapter واسط : هر چیزی که در انتهای سوزنی که وارد جریان خون در بدن م ... گزارش
14 | 0
hosting١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥They studied the influence of various flow division conditions between the two ends of the AVG - hosting vein at five different Reynolds numbers AVG ... گزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهhemodynamic١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥
• The potential of angiography to evaluate the hemodynamic severity of a stenosis is limited.
توانایی آنژیوگرافی برای ارزیابی شدت اثر یک تنگ شدگی بر روی دینامیک خون، محدود است
2 | 0