برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بیومکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مطابق با آخرین پیشرفت‌های ...
بر اساس جدیدترین دستاوردهای ...
به روز ترین ...
پیشتاز...
نوگرایانه...
متکی ‌بر آخرین تحولات ...
البت ...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

2 مرجع
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

3 در آنالیز عددی، قانون ذوزنقه راهی برای محاسبۀ تقریبی انتگرال معیّن است. قانون ذوزنقه از تقریب خطّی استفاده می‌کند. همان‌طور که در شکل می‌بینید بدین ص ... ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

4 اصلاح شبکه - بهسازی شبکه ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

5 [مهندسی پزشکی، مکانیک و ...] روش تفاضل محدود ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

6 دایره توپر، شکلی دایروی است که دارای مساحت است
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

7 چندصد تا چندین هزار ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

8 چندصد ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

9 تخصصی [مهندسی پزشکی]
محیط - بستر - فضا
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

10 مقید ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

11 تخصصی [مهندسی پزشکی، مکانیک، عمران]
صلبیت

bending rigidity
صلبیت خمشی
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

12 (در حال گذار) در سیالات ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

13 تخصص [مهندسی]
معادلات بنیادی -معادلات رفتاری
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

14 مدت مدیدی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

15 قدرتمند، تاب آور ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

16 پیوندگاه- محل تلاقی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

17 تخصصی [مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک]
سیال مدل توانی

سیال نیوتنی = تاو مساوی است با میو *( رُند یو به رُند وای)
سیال غیر نیوتنی با مدل ت ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

18 تخصصی [مهندسی پزشکی]
تلاقی (آناستوموز ) - به معنی ایجاد یک پیوند بین رگها است. ادغام دو رگ با یکدیگر و تبدیل شدن به رگی دیگر (در محل تلاقی سه ر ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

19 WSS
تنش برشی روی دیواره- تنش برشی دیواره- تنش برشی جداره
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

20 زاویه اتصال

different attaching angles
زوایای مختلف اتصال
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

21 دینامیک خون
شاخص ها و پارامترهای دینامیکی مربوط به خون
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

22 دینامیک سیالاتِ محاسباتی(CFD) : به کارگیری از توانمندی‌های محاسباتی رایانه‌ها برای حل معادلات و روابط به دست آمده از علم مکانیک برای سیالات

١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

23 The dialysis needle in the AVG by a polymer adapter
polymer adapter
واسط پلیمری

adapter
واسط : هر چیزی که در انتهای سوزنی که وارد جری ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

24 They studied the influence of various flow division conditions between the two ends of the AVG-hosting vein at five different Reynolds numbers
AVG ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 hemodynamic
• The potential of angiography to evaluate the hemodynamic severity of a stenosis is limited.
• توانایی آنژیوگرافی برای ارزیابی شدت اثر یک تنگ‌شدگی بر روی دینامیک خون، محدود است
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|