امتیاز‌های Mina. CA

بازدید
١٣
امتیاز کل
٢,٠٨٤
کل مدال ها
٤١
طلا
٠
نقره
١٨
برنز
٢٣
٢١٢
×
١٠
=
٢,١٢٠
١٨
×
=
-٣٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٠٨٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢١٢
×
١٠
=
٢,١٢٠
١٨
×
=
-٣٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٠٨٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠