مینا علمداری

مینا علمداری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمطرح کرد٢٢:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٧بیان کردگزارش
51 | 0
مرکز٢٣:٠٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٧کانونگزارش
55 | 1
رابطه٢٣:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٠٧پیوندگزارش
62 | 1
تمرین کردن٢٣:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٧بازبینی کردن، بازنویسی کردنگزارش
60 | 1
تمرین٢٢:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٧بازنویس، بازبین، بازبینیگزارش
60 | 1
ترکیبی٢٢:٥٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٧آمیخته ، درهمگزارش
48 | 1
مطرح٢٢:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٧بیانگزارش
55 | 0
وجه٢٢:٥٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی ، پهلو . ( وجه های جانبی = پهلوهای کناری )گزارش
55 | 1
هذلولی وار٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٧گنبد وار ، تپه گونگزارش
48 | 0
هذلولی٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٧ گنبدی، گنبدین ، تپه ای ، تپه وار ( شکلی تقریباً شبیه به دو تپه یا گنبد، که روبروی هم باشند. مانند دوپرانتز برعکس، مانند ) ( .گزارش
62 | 0