برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا علمداری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شانس

به احتمال زیاد= با شانس بیشتر
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

2 بدست آوردن ، پاسخ دادن ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

3 همسنجی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

4 چرخش ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

5 در ریاضی : پهلوهای کناری ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

6 نگهداری کردن، نگهش کردن، بیان کردن، بیانور شدن، بیانور بودن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

7 راهبرد، روش نما، فرمان نما، دستورنما ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

8 فرمان گریزی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

9 نگهش ، بیانور ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

10 آشکارا، بینا ، روشنا ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

11 ناپیدا، پنهان، جویان ، جویش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

12 همسنجی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

13 بدست آوردن، پاسخ دادن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

14 دگرپذیر، دگر جو ، دگریاب،دگر وار ، دگرخواه، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

15 آشکارا ، روشنا ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

16 اندازش، چینِش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

17 پردازشجو ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

18 پردازشان ، پردازان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

19 پردازان، پردازشان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

20 پردازش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

21 پردازشگر
این فرد دایم به تغیر و ثبت و پردازش اعداد و ارقام می پردازد.
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

22 پردازشی،
چون این علم با پردازش و تغیر و ثبت دایم اعداد و ارقام سرو کار دارد
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

23 بی ترازی، ناترازی، ناهمترازی، همتراز نبودن، بی همتراز، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

24 همترازی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

25 دوران راستگَرد، چرخش راستگرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

26 دوران چپ گرد ، چرخش چپ گرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

27 ناکارا، هیچانه، هیچوار، پوچوار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

28 جابجایی، جابجا پذیر ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

29 پخشی، پخشان، پخش نمایی
در ریاضی: پخشی، پخش نمایی
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

30 نگارین ، نگارا ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

31 پوشینه، پوشانه، رویه، پهنگی، رویگی،روسنج ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

32 پیکره ، وجودین ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

33 پهنه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

34 در ریاضی : جملات متشابه جبری = جملات همجنس ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

35 گزیده، نوشته ، نوشتار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

36 رسته، رشته ، رشته گون ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

37 همگون ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

38 پیوستار، همپیوند، همپیوست. ( به هم پیوستن ) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

39 پارَستار، پارانه ( پاره پاره کردن ، تکه تکه کردن)، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

40 همداشت، همدار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

41 بیانیه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

42 کارکرد، کارکردها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

43 بیانگر بودن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

44 بیانگر بودن ، بیانش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

45 بیانگر ، بیانِش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

46 بیانِش ، بیانگر ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

47 بیانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

48 درسته، ( در ریاضی اعداد صحیح = اعداد درسته) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

49 با بیشترین گمان، با بالاترین گمانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

50 انباشت، همیار ( در ریاضی: اجتماع ( دو مجموعه)= انباشت) ( اجتماع دو مجموعه می شود یک مجموعه ی جدید که از انباشته شدن اعضای هر دو مجموعه درست شود ١٣٩٧/١٢/٠٨
|