مینا علمداری

مینا علمداری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاحتمال٠٧:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥شانس به احتمال زیاد= با شانس بیشترگزارش
39 | 1
مقایسه١٤:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٦همسنجیگزارش
71 | 1
دوران١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٦چرخشگزارش
51 | 1
وجه های جانبی١٥:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٩در ریاضی : پهلوهای کناریگزارش
48 | 1
ثبت کردن٢٢:١٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٨نگهداری کردن، نگهش کردن، بیان کردن، بیانور شدن، بیانور بودنگزارش
51 | 1
قانون٢٢:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٨راهبرد، روش نما، فرمان نما، دستورنماگزارش
60 | 1
معین٢١:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨آشکارا ، روشناگزارش
76 | 1
تخلف٢٢:٠٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٨فرمان گریزیگزارش
53 | 0
ثبت٢٢:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨نگهش ، بیانورگزارش
53 | 1
ریاضیات٢١:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پردازان، پردازشانگزارش
51 | 0
معلوم٢٢:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨آشکارا، بینا ، روشناگزارش
71 | 2
مجهول٢٢:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨ناپیدا، پنهان، جویان ، جویشگزارش
64 | 1
مقایسه کردن٢١:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨همسنجیگزارش
67 | 1
محاسبه کردن٢١:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بدست آوردن، پاسخ دادنگزارش
53 | 1
متغیر٢١:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨دگرپذیر، دگر جو ، دگریاب، دگر وار ، دگرخواه،گزارش
80 | 0
هندسه٢١:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨اندازش، چینِشگزارش
67 | 1
ریاضی دان٢١:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پردازشجوگزارش
55 | 2
ریاضی٢١:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پردازشان ، پردازانگزارش
78 | 3
حساب٢١:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پردازشگزارش
60 | 1
حسابدار٢١:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پردازشگر این فرد دایم به تغیر و ثبت و پردازش اعداد و ارقام می پردازد.گزارش
76 | 2
حسابداری٢١:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پردازشی، چون این علم با پردازش و تغیر و ثبت دایم اعداد و ارقام سرو کار داردگزارش
67 | 1
نامعادله٢١:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بی ترازی، ناترازی، ناهمترازی، همتراز نبودن، بی همتراز،گزارش
46 | 0
معادله٢١:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨همترازیگزارش
48 | 1
دوران غیر ساعت وار١٤:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨دوران چپ گرد ، چرخش چپ گردگزارش
51 | 0
دوران ساعت وار١٤:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨دوران راستگَرد، چرخش راستگردگزارش
51 | 0
خنثی١٤:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٨ناکارا، هیچانه، هیچوار، پوچوارگزارش
71 | 1
تعویض پذیری١٤:٠٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٨جابجایی، جابجا پذیرگزارش
48 | 0
توزیع پذیری١٤:٠٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پخشی، پخشان، پخش نمایی در ریاضی: پخشی، پخش نماییگزارش
53 | 1
شکل١٤:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨نگارین ، نگاراگزارش
57 | 1
مساحت١٣:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پوشینه، پوشانه، رویه، پهنگی، رویگی، روسنجگزارش
76 | 1
جسم١٣:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پیکره ، وجودینگزارش
53 | 1
سطح١٣:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پهنهگزارش
55 | 1
متشابه١٣:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی : جملات متشابه جبری = جملات همجنسگزارش
48 | 1
عبارت١٣:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨گزیده، نوشته ، نوشتارگزارش
53 | 1
جبر١٣:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨رسته، رشته ، رشته گونگزارش
64 | 1
اتحاد جبری١٣:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨همگونگزارش
48 | 1
نتیجه١٣:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بیانیهگزارش
53 | 2
ترکیب١٣:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پیوستار، همپیوند، همپیوست. ( به هم پیوستن )گزارش
62 | 1
اثبات مسئله١٣:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بیانگر ، بیانِشگزارش
46 | 0
تجزیه١٣:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨پارَستار، پارانه ( پاره پاره کردن ، تکه تکه کردن ) ،گزارش
67 | 0
مشترک١٣:٢١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨همداشت، همدارگزارش
101 | 1
عملیات١٣:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨کارکرد، کارکردهاگزارش
51 | 2
استدلال کردن١٣:١٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بیانگر بودنگزارش
51 | 0
اثبات کردن١٣:١٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بیانگر بودن ، بیانشگزارش
46 | 1
اثبات١٣:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بیانِش ، بیانگرگزارش
57 | 1
مسئله١٣:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بیانهگزارش
69 | 2
صحیح١٣:١٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٨درسته، ( در ریاضی اعداد صحیح = اعداد درسته )گزارش
53 | 1
به احتمال زیاد١٣:٠٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨با بیشترین گمان، با بالاترین گمانهگزارش
55 | 1
اجتماع١٣:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٨انباشت، همیار ( در ریاضی: اجتماع ( دو مجموعه ) = انباشت ) ( اجتماع دو مجموعه می شود یک مجموعه ی جدید که از انباشته شدن اعضای هر دو مجموعه درست شودگزارش
60 | 0
اشتراک١٣:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨همداشت ( در ریاضی : اشتراک ( دو مجموعه ) = همداشت )گزارش
69 | 1