دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٢١٦
لایک
لایک
١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,١٩٢
رتبه
رتبه در بپرس
٩٢
لایک
لایک
١٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢