امتیاز‌های میلاد مسعودی

بازدید
٩
امتیاز کل
١٦٤
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
١
برنز
٢
١٩
×
١٠
=
١٩٠
١٣
×
=
-٢٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٦٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٩
×
١٠
=
١٩٠
١٣
×
=
-٢٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٦٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠