میلاد مسعودی

میلاد مسعودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهon the back foot١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٧*A british idiom* ( On the back foot means ( at a disadvantage : Example You don't bet when you are on the back foot وقتی تو ضرری، شرط نبند . . .گزارش
9 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهcoming١٤:٤٨ - ١٣٩٨/١١/١٤
• We looked forward to the coming of spring.
ما مشتاق رسیدن فصل بهار بودیم
32 | 3