پیشنهاد‌های محمد حسن اسایش (٤٢)

بازدید
٥٦
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ماده ای خوراکی وغذای خوب کهمصرف یک ماهه آن چاقیرا تا حدطبیعی کپ ولاغر وخوش فرممی نماید وبه سلامتی کلیه وبدن م شایانی می کند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پوذری خوراکی که چاقی را کم وچربی دورشکم را ازبین می برو وفواید بسیار دارد وبا پروتئین نیز مبارزه می کند وانسانهای چاقرا به حالت خوش فرم برمی گرداند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در ایران محصولی پودرمانندویک پودر خوراکی است پروتیینرا نابود می کند وتنظیم نموده وکلیه هاراپاکسازی نموده وچربی دور شکم رابه حد استاندار کاهش وسلامتی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دروغ گفتن، دروغگویی، نادرستی، ناراستی، غیر واقعی حرف زدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

کوه نوردان، ورزشکاران کوه پیما، کوه پیمایان گردشگر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سستی ناجور، ناتوانی دل آزار، ضعف و ناتوانی آزاردهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بچه هارا بدنیا می آورد، ( دکتر زنان ) ، کودکان را به دنیا می آورد.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

کتاب درسی، رساله، نوشته دریک موضوع، کتاب اصلی، قانون مالیات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

خودرا مخفی کردن، مخفی شدن، پنهان شدن، قائم شدن خودرا ازدیددیگران پنهان نمودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تاثیرگزاردن، موثر بودن، اثر گذاشتن، موثر واقع شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

حقوق فرد بیگانه، حقوق یک کارمند خارجی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

رخ دادی ک۶ انسان در آن دخالت ندارد، حادثه ای که بی اختیار انسان درحال وقوع است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تابع یا ماهیتابه که غذا را در آن گرم کنند، ظرفی که برای گرم کردن غذا بکار می برند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بهترین نتیجه را گرفتن، بهترین نتیجهرادادن، بهترین نتیجهرا بدست ۰آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اسید ترش مزه، اسید بد طعم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گفتگوی ادبی ؛سخن ادبی ؛مصاحبه ادبی، سخنرانی ادبی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

خورده می شود؛از گلو فرو می رود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ناپایداری مداوم؛ناپایداری همشگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

شهری در شمال اسراییل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

برخلاف میل خودم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بااین حال، علیرغم. . . ، باوجود. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

درفارسی زرداب هم گویند؛محلی از پوست بیمار که کرم کرده و آب آورده است؛هرزمانی که با ورم والتهاب همراه باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اولین نامی که برای صدا کردم مرد بکاررود، نام اول مذکر، نام ویژه برای صدا کردن آقا یامرد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

فیلم فرانسوی که در هالیوود موفق بود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

اسم برای نام بردن جنس مونث، اسم ویژه برای صدا زدن زن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اسم اول زن، اسم خاص برای زن ، اسم ویژه برای مونثک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نام ناحیه یا محل امام نیز نام هتلی در تایلند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

قالین؛فرش زیر پا، فرش خانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

خارج شدن از سیستم، خارج شدن ازمحل یا جلسه یا سازمان . مثلا خروج از بیمارستان، خروج از مسجد، خروج از سینما، خروج از محل شلوغ، خروج از بازار، خروج از م ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

خروج از برنامه، پایان دادن به کار، بیرون رفتن از . . ، از جایی خارج شدن ، از مسجد ویا سینما وسالن بیرون رفتن، از مجلس بذر رفتن ، جلسه را ترک کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

مراقبت زیاد ، مواظبت بیش از حد. سعی زیاد در نگهداری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

زیاد، فوق العاده، بیشتر از حد انتظار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دفتر اعزام مسافر به کشور دیگر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دفتر یا آژانس، کار راه انداز دیگران، واحد کارسازی کارمشتری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ساحل آج درست است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نام بانک بیندالمللی در غرب آفریقا که شعبه ای ازان در کشور جمهوری ساحل آج می باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

کسیکه اعتبار بانکی را تایید می کندیاذتصدیق می نماید ویا امضا می کندمثل رییس بانک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

زمان تعیینشده به پایانرسیده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

نام خیابانی در شهر تورنتو کانادا می باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نام بانک آتلانتیک. درغرب آفریقاوکشوری جمهوری ساحال آجمی باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

روش روش کار، نمونه، نمونه ای از. . . نمونه ای از جنس

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

روستای کوچ بیرجند دراسناد قبل از انقلاب به روستای کوچ نهارجان معروف بود وتابع بخش نهارجانات بیرجند وحوزه ثبت ۳ ثبت احوال بیرجندوبخش دو اسنادواملاک به ...

١