occurring

پیشنهاد کاربران

درحال رخ دادن
بطور مداوم رخ دادن
رخ داد
در حال وقوع
اتفاق طبیعی ( رخ دادنی که در دست انسان نیست )
رخ دادی ک۶ انسان در آن دخالت ندارد، حادثه ای که بی اختیار انسان درحال وقوع است
موجود
وقوع، ظهور، پیدایش ( رخ دهی )
آدرس اینستاگرام: 504ewords
رخ دادن چیزی رخ داد رویداد و چیز های دگر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما