occurring

پیشنهاد کاربران

رخ دادن چیزی رخ داد رویداد و چیز های دگر
وقوع، ظهور، پیدایش ( رخ دهی )
آدرس اینستاگرام: 504ewords
موجود
رخ دادی ک۶ انسان در آن دخالت ندارد، حادثه ای که بی اختیار انسان درحال وقوع است
اتفاق طبیعی ( رخ دادنی که در دست انسان نیست )
در حال وقوع
رخ داد
بطور مداوم رخ دادن
درحال رخ دادن

بپرس