منو
تاریخ
١١ ماه پیش
متن
You can change the default settings to suit your needs.
دیدگاه
٠

شما می توانید تنظیمات اولیه را مطابق با نیازهایتان تغییر دهید

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
The donkey was so overloaded, it could hardly climb the hill.
دیدگاه
٠

آنقدر بار الاغ کرده بودند که بسختی از تپه بالا میرفت