مهری مدآبادی

مهری مدآبادی مهری مدآبادی
مترجم کتابهای :سقلمه ( نشر هورمزد ) , شدن ( نشر هورمزد )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrejuvenating١٩:١٩ - ١٤٠١/٠٨/٠٦نشاط آور - نشاط بخشگزارش
0 | 0
stepping stone٢٠:٥٤ - ١٤٠١/٠٨/٠٥قدم اول - سکوی پرشگزارش
2 | 0
left alone١٤:٤٠ - ١٣٩٦/١١/٠١به تنهاییگزارش
18 | 1
relation١٣:٣١ - ١٣٩٦/١٠/٠١روابط گزارش
25 | 1
kickback١٠:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣باز پرداخت گزارش
7 | 1
cater٢١:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢٢زمینه چیزی ( معمولا بد ) فراهم آوردن گزارش
34 | 1
cater٢١:٢٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٢در متون گاهی اوقات در مفهومی منفی بکار میرود، در اینگونه موارد میتوان معانی زیر را لحاظ کرد: اسباب چیزی را فراهم کردن هیزم به آتش چیزی/کسی ریختن گزارش
69 | 0
vat١٢:٣٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٦بشکه گزارش
30 | 0
path١٥:٠٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٤river path در بعضی جاها بستر رودخانه و در بعضی جاها مسیر رودخانهگزارش
62 | 3
path١٥:٠٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٤بسترگزارش
37 | 7
provide١٤:٠٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٤provided that= بشرط اینکه/مشروط بر اینکهگزارش
214 | 6
measure١٣:٣٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٤محک زدن گزارش
67 | 4
question at issue٠٠:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/١٣سوال مورد بحثگزارش
0 | 0
flock١٦:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/١٢گروهی حرکت کردنگزارش
78 | 0
dislodge٢٢:١٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٠از جای برکندن گزارش
37 | 0
on the part of٢٠:٥٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٠made or done byگزارش
28 | 1
similar١٣:٢٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٠شبیه به همگزارش
64 | 1
herd٠٦:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/٠٩جماعت، خلق ، دستهگزارش
23 | 1
hemline١٨:٠٠ - ١٣٩٦/٠٩/٠٨( لباس ) قد، بلندیگزارش
5 | 1
consider١١:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٤تلقی کردنگزارش
166 | 3
somehow١١:٥٠ - ١٣٩٦/٠٩/٠٤بنوعیگزارش
80 | 2
liquidity٠٩:٣٧ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢گردش پذیریگزارش
14 | 1
writing up١٢:١٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠١روی کاغذ آوردن مطالب جمع آوری شدهگزارش
14 | 0
so what٢٣:٥٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٦خب که چی!گزارش
331 | 2
stick٠٨:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦stick with holdings قرص نگهداشتن مال و اموال / محکم نگهداشتن دارایی هاگزارش
46 | 6

فهرست جمله های ترجمه شده