تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

دوزخ، جهنم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤١

تداعی کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ترکیب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

ثانویه، فرعی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

نهاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

توجیه کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

جستجو، جستجو کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

ثابت ماندن، به ثبات رسیدن، ثبات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

فرسوده