مظاهر بابائی سیاهکلرودی

مظاهر بابائی سیاهکلرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbait fish١٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٢ماهی ای که به عنوان طعمه برای برای شکار ماهی های بزرگ استفاده می شود.گزارش
14 | 0
constantly٢١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٩یسرهگزارش
37 | 1
exactly٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٩عیناًگزارش
16 | 1
i'll teach you١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨حالابهت نشون میدمگزارش
12 | 0
don't dare do that again١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دیگه نبینم ازاین غلطهابکنی!گزارش
12 | 0
ok now give١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨خوب بنال ببینمگزارش
9 | 0
go faster١٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨گازشوبگیر - تندتر بروگزارش
5 | 0
between you me and bedpost١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/١٨بین خودمان باشد / بین من و تو پایه ی تخت بمونه/ به هیچکی نگوگزارش
7 | 0
it's never too late to mend١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعتهگزارش
14 | 0
school paper١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٨روزنامه دیواری مدرسهگزارش
9 | 0
can i count on you١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٨می تونم روت حساب کنم؟گزارش
5 | 0
call off١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٨لغو کردن ، کنسل کردنگزارش
23 | 0
by no means١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٨ابدا ، به هیچ وجه ، به هیچ طریق ( وسیله )گزارش
9 | 1
by mistake١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨اشتباهاگزارش
14 | 0
by land١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٨زمینیگزارش
14 | 0
i'll tell you as soon as i catch my breath١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨به محض اینکه نفسم سر جاش بیاد بهت می گمگزارش
5 | 0
kings in the marketplace rarely strolled١٧:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٨شاهان کم التفات به حال گدا کنندگزارش
5 | 0
speak at length١٧:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١٤به طور مفصل صحبت کردنگزارش
14 | 0
play dirty١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٤dirty informal to behave in a very unfair and dishonest way, especially in a competition or gameگزارش
9 | 0
downtown١٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣to or in the centre or main business area of a town or cityگزارش
23 | 1
out of one year’s growth١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣به طرز وحشتناکی ترسیدنگزارش
16 | 0
media center١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧مرکز صوتی و تصویریگزارش
37 | 0
fight١٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧بحثگزارش
9 | 0
sign for١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٩to sign a document to prove that you have received somethingگزارش
14 | 1
sign for١٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٩قرار داد همکاری بستنگزارش
16 | 0
cure١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٩برطرف کردنگزارش
32 | 1
kindly٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٦لطفاًگزارش
46 | 1
kindly٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٦بی زحمتگزارش
39 | 1
ardent١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢متعصبگزارش
23 | 1
keep back٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣پنهان کردن چیزی از کسیگزارش
14 | 0
process٠٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢تبدیل شدنگزارش
21 | 1
meaningful١٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧مهمترگزارش
23 | 1
foster١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦تقویت کردنگزارش
41 | 1