تاریخ
١ سال پیش
متن
He tends to intellectualize most problems.
دیدگاه
٢

او متمایل است به اکثر مشکلات منطقی فکر کند / او می گراید بیشتر پراسه ها را بویرازد