منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٦,٣١٠
×
١٠
=
٦٣,١٠٠
دیس‌لایک شده
١,٠٧٧
×
=
-٢,١٥٤
لایک کرده
٢٣٤
×
٢
=
٤٦٨
دیس‌لایک کرده
١٣٥
×
=
-١٣٥
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٦١,٢٧٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٦,٣١٠
×
١٠
=
٦٣,١٠٠
دیس‌لایک شده
١,٠٧٧
×
=
-٢,١٥٤
لایک کرده
٢٣٢
×
٢
=
٤٦٤
دیس‌لایک کرده
١٣٥
×
=
-١٣٥
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
٦١,٢٧٥

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٠
×
١٠
=
٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٢
×
٢
=
٤
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٤