مرضیه ابراهیمی

مرضیه ابراهیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconch٠٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣حلزونی گوشگزارش
5 | 0
blemish١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤لک پوستی، جای جوشگزارش
51 | 1
bottleneck١٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣کمبود، نقصان، محدودیتگزارش
14 | 1
stone wash٠٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣سنگ شورگزارش
2 | 0
undulating١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢ناهموار، متخلخلگزارش
5 | 0
prospect١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٦جوینده، خریدار، مشتری، خواهانگزارش
9 | 1
bungee٠٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٦طناب باربند، طناب ضخمیی که برای بستن بار استفاده می شود، طناب بستن دوچرخه در صندوق ماشین و غیرهگزارش
7 | 1
investigate١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٠تجسس کردن، تفحص کردن، تحقیق کردن، کاویدنگزارش
18 | 1
staple١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٠پایه، رکن، بنیان، ستون، اصل اساسیگزارش
25 | 1
ado١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٠روده درازی، وراجیگزارش
48 | 0
aspheric١١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩شبه کُرهگزارش
2 | 0
replenish٠٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩جان دوباره دادنگزارش
32 | 0
filling١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨سیر کنندهگزارش
41 | 1
cottage pie١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨پیراشکی گوشتگزارش
9 | 1
libel١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤هتک حرمت، آبرو ریزی، حرمت شکنی، آبروبریگزارش
9 | 0
stranded١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣ابن سبییل، در راه مانده، زابراهگزارش
12 | 1
dismantle١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢تفکیک کردن ( فعل ) تفکیک پذیر ( صفت )گزارش
18 | 0
underlay١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤موکتگزارش
0 | 1
trodden١١:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤پا خورده، معمولاً برای فرش استفاده می شودگزارش
7 | 0
breathtaking١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢نفس برُگزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهtinge١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٠
• I have a tinge of regret that I didn't accept her offer.
ته دلم پشیمانم که پیشنهادش را قبول نکردم.
2 | 1
tinge١٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٠
• I detected a tinge of envy in her tone.
رگه هایی از حسادت در صدایش احساس کردم.
7 | 0
tinge١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٠
• There was a tinge of sadness in her voice.
ناراحتی و غم در صدایش موج می زد.
9 | 1
oatmeal١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨
• Our oatmeal face mask absorbs impurities from your skin.
ماسک جو دو سر ما آلودگی ها را از پوست شما جذب می کند.
7 | 1