برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم فتحی سلمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به معنای بلیط هواپیماست ولی در شرایطی که فرد بدون بلیط وارد فرودگاه می شود و به دنبال یک بلیط تخفیف خورده از یک پرواز کم فروش است که به زودی حرکت میک ... ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

2 به معنای بلیط هواپیماست ولی در شرایطی که فرد بدون بلیط وارد فرودگاه می شود و به دنبال یک بلیط تخفیف خورده از یک پرواز کم فروش است که به زودی حرکت میک ... ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

3 وعده سر خرمن ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

4 fancy
luxurious
مجلل
لوکس
درجه یک
لاکچری
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

5 1 frequently or repeatedly; much of the time, (Archaic equivalents) oftentimes, ofttimes.
اغلب اوقات
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

6 have a particular talent for dealing with
can handdle a special thing
توانایی سر و کله زدن، داشتن...
جفت و جور بودن با..
خو داشتن با..
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

7 i can't stop doing sth
دست خودم نیست
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

8 not pay attention
از یه گوش شنیدن و از یه گوش به در کردن
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

9 it's the last chance
این آخرین فرصته
حالا یا هیچوقت
آخرین شانس
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

10 work hard
به سختی تلاش کردن
عرق ریختن(به معنی زحمت کشیدن)
با تمام توان جنگیدن برای رسیدن به هدف
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

11 all of the sudden
suddenly
یهویی
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

12 this is the point
دقیقا نکته همینجاست
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

13 phrase. Sense is used in several expressions to indicate how true your statement is. For example, if you say that something is true in a sense, you m ... ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

14 معنی:acquire a great deal of money, typically in a sudden or unexpected way.

مترادف: hit the jack pot
یه شبه به جایی رسیدن
١٣٩٩/٠٨/١٦
|

15 معادل: emphasize on

مترادف:bring/call/draw attention to....اهمیت دادن

مترادف:accentuate.....تاکید کردن

مترادف:corroborate,confir ...
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

16 to unexpectedly do something which solves a problem or helps you to achieve something
انجام کار غیره منتظره که مشکل شما رو حل میکنه یا کمک میکنه چ ...
١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

17 a serious problem that makes your life very difficult, especially being dependent on drugs
مشکل چندین ساله
زخم چندین ساله
مریضی بیعلاج
١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

18 a business, investment, or product that provides a steady income or profit.
کار بسیار پر منفعت
پول ساز
Hong Kong Telecom has been a cash co ...
١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

19 lose one's voice or find it hard to speak because of hoarseness.
احساس ناراحتیدر گلو که باعث میشه نتونی درست صحبت کنی
I have a frog in my throa ...
١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

20 annoy someone
اذیت کردن کسی
سربه سر گذاشتن
١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

21 a way in which you can achieve something
دقیقا همون چیزیه که لازمه
١٣٩٩/٠٦/٣١
|