برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماربل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توانایی کنار آمدن با مشکلات
توانایی برگشت به حالت عادی پس از سختی
سرسختی
سازگاری
قوی و مقاوم
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

2 دوتا و یکی کردن
به اشتراک گذاشتن
شریک شدن در استفاده از چیزی
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

3 چک کردن ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

4 سلسله طبقات ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

5 هم تراز بودن/ همسطح بودن/ در یک رده بودن
we took a teacher to get him up to speed with the other children in his class
ما یک معلم گرفتیم تا او ...
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

6 جایگزین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

7 پوئن مثبت
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

8 کران
حد
حداکثر
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

9 بین زمین و هوا
١٣٩٨/٠٢/٢٧
|