امتیاز‌های ممد

بازدید
١٠
امتیاز کل
٣,٠١٤
کل مدال ها
٣٤
طلا
٠
نقره
١٨
برنز
١٦
٢٥٩
×
١٠
=
٢,٥٩٠
١٣
×
=
-٢٦
١٦٥
×
٢
=
٣٣٠
٦٠
×
=
-٦٠
٠
×
٢
=
٠
١٢
×
١٥
=
١٨٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٠١٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢١٤
×
١٠
=
٢,١٤٠
٨
×
=
-١٦
٩١
×
٢
=
١٨٢
٤٥
×
=
-٤٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٢٦١

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٥
×
١٠
=
٤٥٠
٥
×
=
-١٠
٧٤
×
٢
=
١٤٨
١٥
×
=
-١٥
٠
×
٢
=
٠
١٢
×
١٥
=
١٨٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٥٣