نوع مدال

پاسخ صحیح

٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٦
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٦
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١