برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیحه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برای کسی مجازات تعیین کردن
Meaning: say officially that someone receive punishment
Example: why don't u consider handing out punishments؟
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

2 Means annoy somone . although it is used in informal languages
به معنی اذیت کردن هم میشه .

He winds me up when i have told him that i love ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

3 گندش در اومدن یا همون کار به جاهای باریک رسیدن
١٣٩٩/١١/٢٣
|

4 این اصطلاح میتونه به معنی کم کار شدن یا اینکه به معنی پایین اومدن موفقیت هم باشه مثلا
Thesedays i 've been thinking i just had a bit of dry sp ...
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

5 معنی Mess up به جمله بستگی داره مثلا من تو ی سریال دیدم که این بود جملش
I'm just messing up with you
که یعنی من فقط دارم اذیتت میکنم یا دارم ...
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

6 معنی Mess up به جمله بستگی داره مثلا من تو ی سریال دیدم که این بود جملش
I'm just messing up with you
که یعنی من فقط دارم اذیتت میکنم یا دارم ...
١٣٩٩/١٠/٢٦
|