امتیاز‌های مهدی خانی فراشبندی

بازدید
٣
امتیاز کل
٦٧٨
کل مدال ها
٤٠
طلا
٠
نقره
٩
برنز
٣١
٧١
×
١٠
=
٧١٠
١٦
×
=
-٣٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٧٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧١
×
١٠
=
٧١٠
١٦
×
=
-٣٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٧٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠