مهدی خانی فراشبندی

مهدی خانی فراشبندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفرنجمشک٠٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٨◄فرنجمشک به فتح فا و را و سکون نون و فتح جیم و کسر میم و سـکون شـین معجمــه و کــاف معــرب پلن گمشــک فارســی اســت و آن را فرنجمشک و فلنجمشک و ابرن ... گزارش
0 | 0
سقمونیا١٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٣سقمونیا طبیعت آن: در سیم گرم و در آخر دویم خشک و بعضی در سیم نیز خشک دانسته اند. افعال و خـواص آن : جـالی و محلـل و مفـتح و مسـهل صـفرا و لزوجات مخل ... گزارش
0 | 0
رزماری١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٢اکلیب الجبل ماهیت آن: نباتی است به قدر ذرعی منبت آن بیشتر جبال و مواضع صخریه و خشنه و از این جهت آن را اکلیل الجبل نامند و در اسکندریه بسیار میشود و ... گزارش
0 | 1
اکلیل الجبل١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٢اکلیل الجبل ( اکلیل کوهی یا رزماری به یونانی اوقلا اوقا ) ماهیت آن: نباتی است به قدر ذرعی منبت آن بیشتر جبال و مواضع صخریه و خشنه و از این جهت آن ر ... گزارش
0 | 0
حلتیت٠٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٢حلتیت ( انغوزه ) به کسر حا ی مهمله و سکون لام و کسر تا ی مثناة فوقانیه سکون یا ی مثناة تحتانیه و تا ی مثناة فوقانیه به فارسی انگزدو انغوزه و به اصفه ... گزارش
2 | 0
حمص٠٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٢حمّص به کسر حا ی مهمله و فتح میم مشدده و سکون صاد مهمله به فارسی نخود و به هندی چنه به لغتی بونت به ضم با ی موحده و سکون واو و خفای نون و تا ی چهار ... گزارش
0 | 0