نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
elegantly: به زیبایی به قشنگی آراسته به طور بر ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
raised: بالاآمده، فرازگرفته
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intervention: [معماری] مداخله: انواع شیوه های مرم ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
crinkly: چروک چروکیده چین خورده موج دار ( ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wicked: بدقِلِق wicked problems مشکلات بدق ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
weave together: با هم آمیختن، در هم بافتن، با/به هم ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
atomized: از هم پاشیده، تجزیه شده "اتمیده" : ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
early: متقدّم early modernism مدرنیسم مت ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dystopic: ویران شهری، پادآرمانشهری، آخرالزمان ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tapestry: - فرشینه ( فرهنگ معاصر هزاره ) ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at first: در نگاه اول
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
through: از رهگذرِ . . .
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chaotic: پر تلاطم
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
compatriot: همفکر هم مرام هم مسلک
٢ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کاهل: گران خیز ( استاد سروش حبیبی این و ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
contrapposto: [هنر] واژه ای ایتالیایی می باشد که ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spatially: پیشنهادات فرهنگ معاصر هزاره: از نظ ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hindsight: . . . In hindsight we can claim tha ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
regimented: انضباطی، خشک، پر از محدودیت، سختگیر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مطنطن: پرطمطراق
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
authorship: اصالت به "فرد" در آفرینش هنری یا اد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
aegis: under the aegis of در کنف حمایتِ، ز ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pragmatically: عملاً
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
entrenched: نهادینه شده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
alleviate: التیام دادن، تسلّی دادن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
propagate: اشاعه دادن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
jackeen: بچه قرتی دوبلینی ( "پرتره هنرمند ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peach on: His father had told him never to pe ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
paradigmatic: ( معانی دیگر ) ایده آل عالی برجسته ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pandybat: فَلَک ( آلت تنبیه در مدرسه )
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rhetorical: آکنده از زبان بازی پر از حرّافی ( ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lesser: lesser staff زیردستان
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
excavate: ( مجازاً ) موشکافی، بررسی دقیق، ژرف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
patron: مشتری پر و پا قرص ( منبع: فرهنگ م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
celebration: ( مجازاً ) اهتمام، توجه، اهمیت دادن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cynical: ( با لحنی ) رِندانه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reward: امتیاز
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fabric: ( شهرسازی ) بافت شهری urban fabric= ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
typical: متعارف
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
matter of fact: as a matter of fact در واقع، در واق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
به مثابه: در حکم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تبارشناسی: genealogy
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sprout: این فعل مجازاً هم به کار می رود، مث ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
conventional: پیش پا افتاده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
diffuse: ( معانی دیگر ) مبهم، گنگ، آشفته ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flamboyant: [معماری، هنر] شعله سان شاخه ای از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
crafting: ساخت و پرداخت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
devalue: خوار شمردن حقیر شمردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
outline: دورنما
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
technical: نظری، تخصصی: Technical vs. Practica ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
personalized: سفارشی ( انجام کار سفارشی توسط صن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
craft: بهترین معادل: دست ورزی توجه داشته ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bodge: سر هم بندی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wood graining: رگه گذاری کاذب ( رگه های چوب ) روی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کنار کشیدن: Stand aside
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
moorish: ( در بافتار هنری ) آندلسی با توجه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
overstuffed: ( در بافتار معماری ) پرنقش و نگار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
coal scoop: بیلچه ذغال
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
osteria: آستِریا غذاخوری های محلی در ایتالیا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
scala: توالی، پلکان ( مجازاً ) ، نردبان ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
phiale: نوعی کاسه ی کم عمق متعلق به یونان ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
acclimated: عادت کردن به چیزی، مأنوس شدن با چیز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
diametrical opposition: تضاد فاحش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
recessed: ( معماری ) پس نشسته، تو رفته
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lalique: نوعی سبک شیشه گری نفیس که توسط شیشه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ill paid: ( فرد شاغل ) کم درآمد an ill paid ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
efficiently: به نحو احسن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
insist: جناب عَجَمَندِه، من به باریک اندیشی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
key plate: صفحه ی فلزیِ دور سوراخِ کلید در قفل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
roof lantern: مشعل سقفی نورگیر سقفی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
به چنگ اوردن: grasp
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اقتضا: به اقتضای= به فراخور، به تناسب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
potemkin village: - عبارت "دهکده ی پوتمکین"، در قرن 1 ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
minister: ( در برخی موارد ) کارگزار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
corbel: ( معماری ) پتکانه، پتکین
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cartouche: ( معماری ) کتیبه های سنگی مصر باستا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bound up: گره خوردن چیزی به چیز دیگر ( مجازاً ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
shirtfront: dickey = shirtfront
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dickey: نوعی لباس شبیه پیراهن شومیز، که فقط ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شمایل شکنی: ( مجازاً ) ( هنر و معماری ) حذف عنا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dadaist: ( هنر و معماری ) پوچ گرا، هیچ انگار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ironist: کنایه پرداز
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sublimatory: تعالی بخش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
classical order: شیوه های معماری کلاسیک غربی ( دوریک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
disfigure: ( مجازاً ) تحریف کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
funkitect: ( معماری ) معمار غیرخلاق، معماری که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wow factor: ( هنر، معماری، رسانه، بازار . . . ) ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
از اعتبار انداخت: supersede
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
multiple dwelling: مسکن چندخانواری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی: Dissolution of the Soviet Union Col ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fetishize: بت انگاری کردن از چیزی مثال: archi ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کهنه نما کردن: historicize ( هنر و معماری ) ساخت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تاریخ گرایی: ( هنر و معماری ) تاریخگرایی یکی از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
palimpsest: ( مجازاً ) قصه ی تودرتو، داستان چند ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
porter's lodge: اتاق سرایداری خانه ی سرایداری اتاق ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tailcoat: فراک ( فراک، معروف ترین گونه ی tai ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bibelot: ( معماری ) ( استعاری ) ساختمانِ به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
luddite: تکنولوژی ستیز، فنّاوری ستیز کسی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
luddite: تکنولوژی ستیز، فنّاوری ستیز کسی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
social condenser: ( معماری ) بنایی که با تراکم فضایی، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
decency: آراستگی برازندگی تناسب مقبولیت ( ش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
comeliness: ملاحت جذابیت با نمکی شایستگی برازن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
conspicuousness: سرشناسی برجستگی چشمگیری وضوح ( من ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
unconcern: بی اعتنایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
speedy: پُرشِتاب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fluoresce: ( مجازاً ) روشن شدن، آشکار شدن، هوی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
منبعث: برآمده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sluggish: گران خیز ( استاد سروش حبیبی این و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دوست داشتنی: دِلدوز ( مثلاً در جایی نوشته بود: ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بازنشسته: ( گویش مردم افغانستان ) سبک دوش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shape into: تبدیل شدن به چیزی، توسعه یافتن به ف ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tetrastyle: ( معماری ) چهارستونی ( سه بخشی ) ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
loggia: رواق
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bilbao effect: ( معماری ) اثر بیلبائو اصطلاحی است ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
anteroom: هشتی، پیش فضا anteroom=antechamber ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rustic: ( معماری و معماری داخلی ) سبک راستی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
inglenook: جلوی بخاری کنار آتش دور بخاری ( مع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
competing: ناسازگار
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
underhoused: ( شخص ) دارای خانه ی کوچک و ناکافی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
oriel: پنجره ی شاه نشین
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mashrabiya: ( معماری ) شناشیل، شناشیر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شناشیل: mashrabiya
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
integration: در هم آمیزی، در هم آمیختن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ritual: ( در برخی جاها ) عادات، عادت ritua ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
examine: وَراَنداز کردن، بَراَنداز کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
aha: که اینطور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
به بهترین وجه: به نحو احسن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
remembrance poppy: نماد شقایق ( گل مصنوعی قرمزرنگ اس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
relentlessness: سماجت، سرسختی کُشندگی، طاقت فرسایی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resonance: تأثیر، اثر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سوخاری: واژه ای روسی، احتمالاً از ریشه саха ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
aesthetic: هنرشناسی، اصول هنرشناسی ( شخص ) دو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
perfectionism: ( روانشناسی ) کمال طلبی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دوغاب اهک: lime slime
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
welcoming ambience: ( معماری ) ( در مورد بنا ) ورودی دع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
love bombing: ابراز عشق و علاقه مفرط، ابراز عشق ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
interregnum: برزخ بلاتکلیفی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
barometer: ( مجازاً ) سنجه، معیار، میزان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
desertion: ( مجازاً ) خلاء، نبود Desertion of ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
signifier: نشانه ( sign )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
investment: ( مجازاً ) اهتمام، توجه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in real terms: به واقع در عمل در واقعیت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
poor reception: استقبال ضعیف ( مثلاً از یک اثر سینم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crinkly: چروک چروکیده چین خورده موج دار ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
expansively: به طور مفصّل، به طور وسیع، به طور گ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exponential: ( شهرسازی ) exponential urban grow ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
speculative: فرضی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in this sense: با این اوصاف
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
triennale: سه سالانه ( نمایشگاهی هنری که هر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
anxiety: Anxiety and prospect بیم و امید
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
celebration: ( مجازاً ) اهتمام، توجه، اهمیت دادن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
underpaid: کم درآمد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ennobling: شرافت بخش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sans culottes: پابرهنگانِ انقلابی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
shangri la: آرمانشهر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
widening: فزاینده widening gap شکاف فزاینده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
challenge: . . . challenge with دست و پنجه نرم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gulf: هرجا به صورت Gulf ( با حرف بزرگG ) ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
undercurrent: زیرپوستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
social compression: یکدست سازیِ اجتماعی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
corporatism: به نقل از ویکی پدیا: اَبَرشرکت سال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
piecework: کار پروژه ای، کار پیمانی، کار کنترا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fodder: That job is resume - building fodde ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد: A burnt child dreads the fire ( م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
abstention: انفعال
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
desirabllity: مطلوبیت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gmbh: در آلمان: GmbH در آمریکا، انگلیس و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
protectionism: ما الان در دوره ی پروتکشنیزمِ تحمیل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bromide: حرف سطحی حرف پیش پا افتاده آدم خسته ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nonjudgmental: قضاوت گریز ( مفهومی در تضاد با "نظ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مطالبه: "مطالبه"، تنها شکل اعتراض است که جم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
marinate: ( استعاراً ) پرورش یافتن و بزرگ شدن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rhetorical play: بازی با کلمات
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
weave together: با هم آمیختن، در هم بافتن، با/به هم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nafta: قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cred: رجوع شود به street credibility
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inflated: [سبک، زبان] قلنبه سلنبه، پر طمطراق ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
holzwege: کوره راه های جنگلی ( تعبیری هایدگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
propose: عنوان کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
if there is to: اگر قرار است. . . اگر بناست. . .
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
waterfront promenade: تفرجگاه ساحلی جاده ی ساحلی ( جاده ی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cancel culture: فرهنگ تبعید، فرهنگ اخراج، فرهنگ کنس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cancel culture: فرهنگ تبعید، فرهنگ اخراج، فرهنگ کنس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spread: اثر مکتوب، اثر به چاپ رسیده و منتشر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flux: نوسان، افت و خیز ، فراز و نشیب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
organic: خودجوش، خودانگیخته organic connect ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hutong: بافت سنّتی شهریِ مناطق شمال چین ( ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scratch the surface: نگاهی اجمالی انداختن به . . . حدو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
have the run of: [مکان] جولان دادن در. . . ، آزادی ع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
evangelist: technology evangelists مبلّغان تکن ...
٦ ماه پیش
١