مائده💫

مائده💫

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهreadjustment١٩:١١ - ١٤٠٠/٠١/٢٩سازگاریگزارش
5 | 0
bias١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٢سو گیریگزارش
21 | 1
adopted١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠به کار بردنگزارش
18 | 1
cathartic١٤:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٠پالایش Cathartic method:روش پالایشیگزارش
9 | 1
trace١٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠ردیابی کردنگزارش
9 | 1
pontification١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٠فضل فروشیگزارش
7 | 1
ingredient١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٩عناصر. اجزاگزارش
12 | 1
eradicating١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٩نابود کردنگزارش
5 | 1
reassured١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٩اطمینانگزارش
5 | 1
shies١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/١٩دوری کردنگزارش
5 | 1
standing١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٩بی حرکت بودن. بی تحرکگزارش
9 | 1
fairly١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨تثبیتگزارش
7 | 1
warped١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨منحرفگزارش
7 | 1
perpetuating١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨تداوم. ماندگاریگزارش
5 | 1
capricious١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨آشفتهگزارش
5 | 1
perpetuate١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٧منسجم کردنگزارش
7 | 1
reawakening١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٧بیدارشدنگزارش
7 | 1
dictum١١:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٧نظر، گفتهگزارش
5 | 1
voyeurism١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٧تماشاگری جنسیگزارش
9 | 1
ambivalence٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٧تردید داشتنگزارش
7 | 1
reversing١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٦وارونه کردنگزارش
12 | 1
purveyors١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٥تدوین کنندگانگزارش
7 | 1
embodied١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٥بیان می شودگزارش
7 | 1
pleasent١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٥مطلوبگزارش
18 | 1
associations١٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٥در روان شناسی:تداعیگزارش
7 | 1
contextually٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٥از روی شواهدگزارش
7 | 1
wiped١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٤حفظ کردن . نگه داشتنگزارش
7 | 1
orienting١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٤در روان شناسی:سوگیری Orienting response : پاسخ سوگیریگزارش
12 | 1
symptomatology٢٠:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٠نشانه ها Individual Symptomatology:نشانه های انفرادی گزارش
7 | 1
trained١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٠مهارت داشتن، کارکشته، ماهر، چیره دستگزارش
14 | 1
obliteration١١:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٠٩سازگار شدنگزارش
7 | 1
promises١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٨متعهد شدنگزارش
12 | 1
feces١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٨طنابگزارش
9 | 1
contributions١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٧کمکگزارش
18 | 1
replacing١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٧جایگزین کردنگزارش
12 | 1
summed up١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٧جمع بندی کردنگزارش
18 | 1
subscribing١٢:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٦مشارکت داشتنگزارش
7 | 1
apomorphic١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٦شبیه سازی شدهگزارش
7 | 1
actualizing١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٦فعالیت بخشیدنگزارش
9 | 1
stimulated١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٦گستردهگزارش
9 | 1
reorientation٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠١/٠٥باز جهت دهیگزارش
5 | 1
excuses١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٥عذرهاگزارش
9 | 1
zoon١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٥حیوانگزارش
9 | 1
chanel١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥مسیرگزارش
9 | 1
nondirective٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٤بی رهنمودگزارش
9 | 1
oft quotes١٥:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٤معروفگزارش
7 | 1
curently١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٣درحال حاضرگزارش
7 | 1
ventromedial١١:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٥قدامی_میانیگزارش
9 | 1
branchlike١١:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٥شاخه مانندگزارش
5 | 1
sublimation١٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٣در روان شناسی به معنای والایشگزارش
7 | 1