برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مائده💫

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سازگاری ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

2 بازنمایی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

3 سو گیری ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

4 به کار بردن ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

5 پالایش
Cathartic method:روش پالایشی
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

6 ردیابی کردن ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

7 فضل فروشی ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

8 عناصر.اجزا ١٤٠٠/٠١/١٩
|

9 نابود کردن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

10 اطمینان ١٤٠٠/٠١/١٩
|

11 کهن الگو ١٤٠٠/٠١/١٩
|

12 دوری کردن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

13 بی حرکت بودن.بی تحرک ١٤٠٠/٠١/١٩
|

14 تثبیت ١٤٠٠/٠١/١٨
|

15 منحرف ١٤٠٠/٠١/١٨
|

16 تداوم.ماندگاری ١٤٠٠/٠١/١٨
|

17 آشفته ١٤٠٠/٠١/١٨
|

18 منسجم کردن ١٤٠٠/٠١/١٧
|

19 بیدارشدن ١٤٠٠/٠١/١٧
|

20 نظر،گفته ١٤٠٠/٠١/١٧
|

21 تماشاگری جنسی ١٤٠٠/٠١/١٧
|

22 تردید داشتن ١٤٠٠/٠١/١٧
|

23 وارونه کردن ١٤٠٠/٠١/١٦
|

24 تدوین کنندگان ١٤٠٠/٠١/١٥
|

25 بیان می شود ١٤٠٠/٠١/١٥
|

26 مطلوب ١٤٠٠/٠١/١٥
|

27 در روان شناسی:تداعی ١٤٠٠/٠١/١٥
|

28 از روی شواهد ١٤٠٠/٠١/١٥
|

29 حفظ کردن .نگه داشتن ١٤٠٠/٠١/١٤
|

30 در روان شناسی:سوگیری
Orienting response : پاسخ سوگیری
١٤٠٠/٠١/١٤
|

31 نشانه ها
Individual Symptomatology:نشانه های انفرادی
١٤٠٠/٠١/١٠
|

32 مهارت داشتن،کارکشته،ماهر،چیره دست ١٤٠٠/٠١/١٠
|

33 بدکارکردی ١٤٠٠/٠١/١٠
|

34 سازگار شدن ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

35 متعهد شدن ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

36 طناب ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

37 کمک ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

38 جایگزین کردن ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

39 جمع بندی کردن ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

40 مشارکت داشتن ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

41 شبیه سازی شده ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

42 فعالیت بخشیدن ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

43 گسترده ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

44 باز جهت دهی ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

45 فرصت ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

46 عذرها ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

47 حیوان ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

48 پیشگامان ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

49 مسیر ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

50 بی رهنمود ١٤٠٠/٠١/٠٤
|