trace

/ˈtreɪs//treɪs/

معنی: رد، اثر، نشان، مقدار ناچیز، جای پا، رد پا، مقدار کم، طرح، دنبال کردن، رسم کردن، ردیابی کردن، اثر گذاشتن، پی کردن، پی بردن به، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن
معانی دیگر: بنک، نشانه، جای چرخ (و غیره)، (جمع) بقایا، ذره، کوره راه، راه باریک، (ریاضی) سایه، ایز، تریس، ردپای کسی یا حیوانی را گرفتن، پی جویی کردن، علت جویی کردن، (منحنی چیزی یا نوسانات چیزی را) ثبت کردن، (در اصل) راه برگزیده شده، مسیر، رسم الخط، هر چیز رسم شده یا کشیده شده، پرداز، (هواشناسی - شیمی) کم مقدار، کم ایاره، ناسنجیدنی، نم نمک، (روان شناسی) رد عصبی، اختلاف مرتسم (engram هم می گویند)، (مهجور) مسیری را طی کردن، (راهی را) پیمودن، (معمولا به صورت اسم مفعول - با خط کشی و ترسیم) تزیین کردن، تور بافت کردن، منقوش کردن، کپی کردن، نسخه برداری کردن، گرته برداری کردن، سواد برداشتن، هر یک از دو تسمه ای که اسب را به گاری یا کالسکه وصل می کند، ز ترسیم
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a visible mark or evidence of a past event or of something having been present.
مترادف: evidence, indication, remnant, sign, vestige
مشابه: ghost, lead, mark, record, remains, semblance, track, trail

- The teenagers tried to remove all traces of their party.
[ترجمه Sina] نوجوان ها سعی کردن که تمام اثار از پارتی ( جشن ) خود را حذف کنند.
|
[ترجمه میلاد سهرابی فر کارشناس آموزش] نوجوانان سعی کردند تا تمامی آثار مهمانی را از بین ببرند
|
[ترجمه گوگل] نوجوانان سعی کردند تمام آثار مهمانی خود را از بین ببرند
[ترجمه ترگمان] نوجوون ها سعی کردن همه نشانه های of رو از بین ببرن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Traces of a fire could be seen in the fireplace.
[ترجمه Sina] آثار و علامت آتش در شومینه میتوانست دیده شود. .
|
[ترجمه گوگل] آثار آتش سوزی در شومینه دیده می شد
[ترجمه ترگمان] آثاری از آتش دیده می شد که در شومینه دیده می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They searched for any traces of dinosaurs having lived in the region.
[ترجمه گوگل] آنها به دنبال هر گونه اثری از دایناسورهایی بودند که در منطقه زندگی می کردند
[ترجمه ترگمان] آن ها به دنبال هر ردی از دایناسورها بودند که در منطقه زندگی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an extremely small or negligible amount of something.
مترادف: hint, shade, soup�on, suggestion, tincture, tinge, touch
مشابه: bit, crumb, dash, glimmer, grain, jot, kiss, little, modicum, note, particle, pinch, remnant, shadow, shred, smack, smidgen, suspicion, whisper

- There was still a trace of lipstick on the glass.
[ترجمه Sina] هنوز یک رد و علامتی از رژ لب روی شیشه وجود داشت.
|
[ترجمه گوگل] هنوز ردی از رژ لب روی شیشه بود
[ترجمه ترگمان] هنوز یه ردی از رژلب روی شیشه بوده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Analysis of the water sample showed traces of mercury.
[ترجمه گوگل] تجزیه و تحلیل نمونه آب ردپایی از جیوه را نشان داد
[ترجمه ترگمان] آنالیز نمونه آب نشان دهنده آثار جیوه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- There was only a trace of snow, and the skiing had to be called off.
[ترجمه رامین رستم پور] فقط مقدار ناچیزی برف [آمده] بود و اسکی باید به تعویق می افتاد.
|
[ترجمه گوگل] فقط اثری از برف بود و اسکی باید متوقف می شد
[ترجمه ترگمان] فقط یک ردی از برف وجود داشت و اسکی می بایست قطع شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a track left by an animal or person.
مترادف: track, trail
مشابه: footprints, mark, spoor

- The hound followed the trace made by the fox.
[ترجمه گوگل] سگ شکاری ردی را که روباه ساخته بود دنبال کرد
[ترجمه ترگمان] سگ تازی اثری از روباه پیدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a sketch or drawing.
مترادف: drawing, outline, sketch
مشابه: tracing
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: traces, tracing, traced
(1) تعریف: to follow the track or trail of.
مترادف: track, trail
مشابه: chase, follow, hunt, tail

- We traced the footprints back to the cabin.
[ترجمه گوگل] ما رد پاها را به داخل کابین رساندیم
[ترجمه ترگمان] رد پاها رو تا کلبه ردیابی کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to discover through investigation.
مترادف: find, search out
مشابه: detect, discover, ferret out, hunt down, unearth

- The police were able to trace the missing child.
[ترجمه Mobina] پلیس توانست رد بچه گمشده را پیدا کند
|
[ترجمه گوگل] پلیس توانست رد کودک گم شده را پیدا کند
[ترجمه ترگمان] پلیس تونسته بچه گم شده رو پیدا کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to follow the history or development of through various stages.
مشابه: explore, follow, investigate, research

- She traced her family tree through three centuries.
[ترجمه گوگل] او شجره نامه خود را در طول سه قرن دنبال کرد
[ترجمه ترگمان] طی سه قرن، او درخت her را رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to outline; draw; sketch.
مترادف: draw, outline, sketch
مشابه: delineate, depict, portray, represent

(5) تعریف: to duplicate by following the lines on an original as seen through a sheet of transparent paper.
مشابه: copy, draw, duplicate, reproduce

- The child couldn't draw a lion herself, so she found a picture of one and traced it.
[ترجمه Sina] کودک نمیتواند خودش عکس شیر را بکشد، بنابراین اویک تصویری از شیر را پیدا کرد و آن را کپی کرد ( یعنی کاغذ خود را روی عکس شیر گذاشت و آن را کشید )
|
[ترجمه گوگل] کودک خودش نمی توانست یک شیر بکشد، بنابراین عکس یکی از آنها را پیدا کرد و آن را ردیابی کرد
[ترجمه ترگمان] بچه نمی توانست خود شیر بکشد، بنابراین تصویری از آن را پیدا کرد و آن را ردیابی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: traceable (adj.), traceless (adj.), tracelessly (adv.), traceability (n.)
(1) تعریف: to make one's way by following a path or track.
مترادف: track
مشابه: advance, course, progress, walk

(2) تعریف: to go back in time; have origins.
مترادف: derive
مشابه: arise, date, descend, originate, stem
اسم ( noun )
• : تعریف: one of two ropes, chains, or straps used to harness a draft animal to a cart, carriage, or the like.
مشابه: tug

جمله های نمونه

1. trace of matrix
اثر ماتریس

2. a trace of anger
اثری از خشم

3. the trace of a sleigh was visible in the snow
جای سورتمه روی برف ها هویدا بود.

4. to trace the design for a table
طرح یک میز را کشیدن

5. a donkey trace along the hill
راه مال رو در راستای تپه

6. an attempt to trace the history of this revolution
کوششی برای ردیابی تاریخ این انقلاب

7. i noticed the trace of a smile in her face
متوجه نشانه ی خفیفی از لبخند در چهره اش شدم.

8. it needs just a trace more salt
فقط یک ذره دیگر نمک لازم دارد.

9. draw a circle (or trace a circle)
دایره کشیدن،دایره رسم کردن

10. the jewel was lost without any trace
جواهر بدون هیچ اثری ناپدید شد.

11. His family can trace its history back to the Qing Dynasty.
[ترجمه گوگل]خانواده او می توانند تاریخ خود را به سلسله چینگ ردیابی کنند
[ترجمه ترگمان]خانواده او می تواند تاریخ خود را به سلسله کینگ برگرداند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. We must trace the source of these noxious gases.
[ترجمه گوگل]ما باید منبع این گازهای مضر را ردیابی کنیم
[ترجمه ترگمان]ما باید منشا این گازهای سمی رو پیدا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The police are trying to trace the mother of a newborn baby found abandoned outside a hospital.
[ترجمه گوگل]پلیس در حال تلاش برای ردیابی مادر نوزاد تازه متولد شده ای است که در خارج از بیمارستان رها شده بود
[ترجمه ترگمان]پلیس در حال تلاش برای ردیابی مادر یک نوزاد تازه متولد شده در خارج از بیمارستان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. There was not a trace of cynicism in his voice.
[ترجمه گوگل]در صدایش اثری از بدبینی نبود
[ترجمه ترگمان]هیچ ردی از بدبینی در صدایش نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He could trace his ancestors back seven hundred years.
[ترجمه گوگل]او توانست اجداد خود را به هفتصد سال قبل ردیابی کند
[ترجمه ترگمان] اون می تونست ancestors رو هفتصد سال پس بگیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. We must trace the source of these noxious.
[ترجمه گوگل]ما باید منبع این مضرات را ردیابی کنیم
[ترجمه ترگمان]ما باید منشا این حشرات موذی را پیدا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The ship had vanished without trace.
[ترجمه گوگل]کشتی بدون هیچ اثری ناپدید شده بود
[ترجمه ترگمان]کشتی بدون هیچ ردی ناپدید شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The police put a trace on the call.
[ترجمه گوگل]پلیس ردی از تماس گذاشت
[ترجمه ترگمان]پلیس یه ردی از تماس پیدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

رد (اسم)
denial, disavowal, rejection, abnegation, pass, refusal, trace, veto, exception, contradiction, rebuff, rebuttal, repulse, disapproval, disapprobation, contestation, disproof

اثر (اسم)
trace, tract, growth, impression, efficacy, effect, sign, affect, result, relic, symptom, scintilla, track, clue, impress, consequence, rut, opus, umbrage, remnant, signature, vestige

نشان (اسم)
trace, attribute, tally, score, slur, benchmark, indication, token, aim, show, sign, seal, stamp, target, mark, marking, insignia, signal, emblem, symptom, brand, presage, track, banner, badge, clue, standard, ensign, vexillum, impress, hallmark, plaque, caret, chalk, cicatrix, symbol, vestige, medal, memento

مقدار ناچیز (اسم)
trace, few

جای پا (اسم)
trace, foothold, footing, toe, rake, footstep, footprint, vestige, toehold, footmark

رد پا (اسم)
trace, run, runway, scent, track, footstep, footprint, footmark, spoor, wake

مقدار کم (اسم)
trace, relish, spatter, paucity, modicum, smidgen, soupcon

طرح (اسم)
trace, figure, design, skeleton, projection, line, scheme, draft, pattern, plan, blueprint, layout, project, model, drawing, lineament, diagram, plot, protraction, sketch, croquis, delineation, eye draught, schema, outline, shop drawing

دنبال کردن (فعل)
trace, follow out, chase, course, pursue, track, persecute, continue, follow, dog

رسم کردن (فعل)
trace, depict, draw, plot

ردیابی کردن (فعل)
trace

اثر گذاشتن (فعل)
trace

پی کردن (فعل)
trace, track

پی بردن به (فعل)
trace, spell, infer

ترسیم کردن (فعل)
trace, map

ضبط کردن (فعل)
trace, attach, manage, record, confiscate, seize, file, place on file, tape

کشیدن (فعل)
trace, figure, heave, string, stretch, drag, pluck, draw, haul, weigh, pull, avulse, drain, strap, lave, suffer, subduct, thole, shove, chart, plot, experience, lengthen, hale, drawl, entrain, evulse, snick, magnetize, trawl

تخصصی

[حسابداری] ردیابی
[شیمی] اثر، رد
[سینما] طرح
[کامپیوتر] دنبال کردن، رسم کردن، ردیابی کردن . - پیگیری، ردیابی، دنبال کردن 1. ( در یک برنامه ی نقاشی ) ایجاد مسیر یا شما در اطراف منحنی های یک شکل طرح بیی ( bitmapped ) ضروری است که طرح بیت ها را ردیابی کرد تا به گرافیک برداری تبدیل شوند . ردیابی را می توان به وسیله ی یک برنامه ی کمکی یا از درون برنامه ی ترسیم انجام داد. 2. اجرای مرحله به مرحله یک برنامه، به طوری که نتایج هر مرحله قابل مشاهده باشد.
[برق و الکترونیک] خط، اثر، رد، مسیر 1. مسیر قابل مشاهده لکه متحرک روی صفحه نمایش لامپ پرتو کاتد 2. کمیت بی نهایت کوچکی از ماده 3. روش تشخیص پزشکی قابل تغییر که تحلیلی از هر دستورالعمل اجرا شده ی کامپیوتر می دهد و ان را با اجرا شدن هر دستورالعمل در خروجی می نویسید . 4. مسیر رسانا روی برد مدار چاپی . - مسیر، مرور کردن
[مهندسی گاز] مقدارناچیز، اثر، نشان
[زمین شناسی] اثر، رد
[نساجی] ترسیم کردن - کشیدن - مقدارناچیز
[ریاضیات] نقطه ی برخورد، طی کردن، ردیابی کردن، رد، پیمودن، رسم کردن، اثر، سایه
[آمار] اثر

به انگلیسی

• sign, trail; appearance; harness
follow; find; investigate; follow a program procedure proposition after proposition (computers)
if you trace something, you find it after looking for it.
if you trace the development of something, you find out or describe how it developed.
if you trace a drawing or map, you copy it by covering it with a piece of transparent paper and drawing over the lines underneath.
a trace is a sign which shows that someone or something has been in a place.
a trace of something is a very small amount of it.
see also tracing.

پیشنهاد کاربران

رنگ کن

رصد کردن ( برای بدست آوردن اطلاعات از چیزی )
نظاره کردن
قطر ( اصلی ) ماتریس
دریائی کردن ، تعقیب و دنبال کردن چیزی
مجموع درایه های روی قطر ( اصلی ) ماتریس
مجموع عناصر روی قطر اصلی ماتریس مربعی
کمیاب، برای مثال دسته ای از عناصر به نام فلزات کمیاب trace metals
کم مصرف، کم مقدار، ( در مورد عناصر ) عناصر کم مصرف
تصویر کردن، به تصویر کشیدن
طرح زدن، کشیدن ( نقاشی )
پیگیری کردن
عنصار روی قطر
وصل کردن
کشیدن
رنگ کردن
رسم کردن ٬دنبال کردن رد

ردیابی کردن
رد
دنبال کردن
پررنگ کردن چیزای کمرنگ
مثل پررنگ کردن الگوی حروف الفبا برای اینکه بتونی مثل خودش بنویسی
ناچیز، خیلی کم
ریشه یابی
مسیر
flat trace
sloppy trace
خط چین را کامل کردن
مجموع درایه های روی قطر ( اصلی ) ماتریس مربعی مثلا"3*3 : ( T11 T22 T33 )
بررسی
ردیابی کردن
اثر
رد
نشانه
نقش بستن
جویای علت شدن ، علت جویی کردن ، علت جویی ، علتِ . . . . . . . . را جویا شدن

استقصاء
[ماتریس] دنباله، مجموع درایه های روی قطر اصلی ماتریس مربعی
منشاء پیدایش یا شروع چیزی را پیدا کردن در ( به چیزی برگشتن )
The style of these paintings can be traced back to early medieval influences
منشاء شروع یا پیدایش این سبک از نقاشی ها بر می گردد به سرشناسان و خبرگان قرون وسطی
علت یابی کردن
مرتبط بودن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما