برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

MMN

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یه کوچک با یه اتاق برای خواب و زندگی کردن و معمولا با یه اشپز خانه و سرویس بهداشتی
a small flat/apartment with one main room for living and sleepi ...
١٣٩٨/٠٥/١١
|

2 land‧mark /ˈl�ndmɑːk-mɑːrk/ adjective [only before a noun]
a landmark agreement, decision, settlement etc is one that is very important and influ ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

3 feelings or thoughts about somebody or something ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|