امتیاز‌های Leily pasandide

بازدید
١١
امتیاز کل
٢,٢٥٣
کل مدال ها
٤٩
طلا
٠
نقره
٣١
برنز
١٨
٢٣٠
×
١٠
=
٢,٣٠٠
٤٣
×
=
-٨٦
٢٨
×
٢
=
٥٦
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٢,٢٥٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٣٠
×
١٠
=
٢,٣٠٠
٤٣
×
=
-٨٦
٢٨
×
٢
=
٥٦
٢
×
=
١
×
-١٥
=
-١٥
٢,٢٥٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠