لیلی پسندیده

لیلی پسندیده چیزهایی که حوصله نوشتنش نمی آید.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfidelity investment٠٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٣سرمایه گذاری فیدلیتیگزارش
0 | 0
expense assumption٠٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٣مفروضات هزینهگزارش
0 | 0
allusion٠٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩ایهامگزارش
0 | 0
almost at once٠٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧دیری نگذشت دیری نپایید به یکباره بلافاصله فورا گزارش
0 | 0
and so١٦:٣٩ - ١٣٩٩/١١/١٤همچنینگزارش
16 | 0
decision١٩:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٠تکلیفگزارش
5 | 1
ideogram١٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٧علائمگزارش
0 | 0
fling open١٣:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٤دری که به سرعت و با ضربه باز میشودگزارش
2 | 0
starting bed١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠باغچه نشا زمین نشاگزارش
5 | 0
book٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٧بازداشت توقیف جلبگزارش
12 | 1
با مسما١١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٧چقد بهش میاد متناسبگزارش
23 | 2
emergency powers١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٥اقدامات فوق العاده اقدامات ضروریگزارش
0 | 0
self expression١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧تجلی ( متون الهی )گزارش
5 | 1
democrat١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤مردم سالار مردمیگزارش
7 | 0
به تیپ و تاپ هم زدن١٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢١به سر و کله ی همدیگر زدنگزارش
7 | 0
egocentric tendencies١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠تمایلات نفسانی امیال نفسانی گزارش
0 | 0
sweep under the carpet٢١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١١در نظر نگرفتن مهم ندانستن مهم نشماردن اهمیت ندادنگزارش
2 | 0
skin game٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠ریسک کردن خطر کردن گزارش
0 | 0
curl up١١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩پاها را در شکم جمع کردن حالت جنینی خوابیدنگزارش
28 | 1
timely٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣سر بزنگاهگزارش
7 | 1
demands٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣مستلزم . . استگزارش
9 | 1
torn out٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣پاره شده جدا شده کنده شدهگزارش
9 | 0
khubkala seed١٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣خاکشیرگزارش
2 | 0
cheops١٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠سلسله خوفوگزارش
7 | 0
microtask٠١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣وظایف کوچکگزارش
0 | 0
microtask٠١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣کارهای جزئی و کوچکگزارش
0 | 0
go green١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩حامی طبیعتگزارش
32 | 1
multi sourcing٢١:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧چند شغلهگزارش
0 | 0