دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٣٩٥
لایک
لایک
٥٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

تحریم های اعمالی تحریم های اعمال شده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

بوسیله القاء

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

منتشر کردن - پخش کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

زیست محیطی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

قاب

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He believed his brother had robbed him of his inheritance.
دیدگاه

او یقین داشت که برادرش میراث او را دزدیده است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Someone robbed the bank last night.
دیدگاه
٢

دیشب یکی از بنک دزدی کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
If we remove an electron from an anti-bonding orbital, the ion will be more tightly bound than the molecule was.
دیدگاه
٠

اگر یک الکترون را از مدار ضد پیوندی حذف کنیم، یون با شدت بیشتری نسبت به ملوکول پیوند برقرار می کند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.