خیراله رحیمی

خیراله رحیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهenvironmentally١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩زیست محیطیگزارش
2 | 0
shroud١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧قابگزارش
2 | 0
ccw١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧پاد ساعت گردگزارش
2 | 0
CW١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧ساعت گردگزارش
0 | 0
correct party١٥:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مشترک قانونیگزارش
0 | 0
cross convert٠٩:٣٠ - ١٣٩٩/١١/١١تبدیل متقابلگزارش
0 | 0
collection cycle٠٨:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٧چرخه وصولگزارش
0 | 0
experimentally١٥:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٠٦به طور تجربیگزارش
5 | 0
pass through٠٨:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٥ترخیص شدنگزارش
2 | 0
homologation٠٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٣تایید - تصدیقگزارش
0 | 0
render useless٠٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠بی اثر کردن - بی اثر ساختنگزارش
0 | 0
noncorrosive١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٦غیر خورندهگزارش
0 | 0
micro aerial vehicle١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٢وسیله نقلیه هوایی کوچکگزارش
0 | 0
jacobian matrix١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٠ماتریس ژاکوبیگزارش
0 | 0
included١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦گنجانده شدهگزارش
12 | 0
complex number٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤عدد مرکبگزارش
0 | 0
catcher in the rye١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨ناطور دشتگزارش
7 | 1
coordinate frame٠٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢دستگاه مختصاتگزارش
0 | 0
champ magnetic vector٠٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢بردار مغناطیسی میدانیگزارش
0 | 0
on board١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠تعبیه شدهگزارش
9 | 0
noncollinear١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠غیر خطیگزارش
0 | 0
trapezial١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٩ذوزنقه ایگزارش
0 | 0
nonsingularity١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٩غیر انفرادیگزارش
0 | 0
challengeable١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/١٨چالش برانگیزگزارش
2 | 0
overshooting٠٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨اضافه جهشگزارش
0 | 0
orthogonal١٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٧قائم الزاویهگزارش
0 | 0
nonparallel١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٧ناموازیگزارش
2 | 0