برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان جهروتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 flights have been grounded
پروازها به حالت تعلیق درآمدند
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

2 جسته و گریخته ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

3 در جایگاه متهم قراردادن ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

4 نظام‌مند ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

5 سر و کار داشتن ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

6 اسلاف ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

7 chafe at/against/under
شوریدن ( این فعل [intransitive] می باشد و نیازی به مفعول ندارد)
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

8 جوانان یاغی که علیه استبداد اجتماعی می شوریدند
temperamental youths chafing against the dictates of society
در اینجا این کلمه یاغی ترجمه شده ا ...
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

9 تلویحاً- به صورت تلویحی گفتن. صریح نگفتن چیزی

The colonel was about to say something noncommittal
سرهنگ وبر میخواست تلویحی چیزی را بگوید
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

10 اخلاف ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

11 اولیه ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

12 مادر سالار ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

13 زورگو ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

14 شوریدن
temperamental youths chafing against the dictates of society
جوانان یاغی که علیه استبداد اجتماعی می شوریدند
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

15 تصویر ذهنی شخصی

sb’s cast of mind
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

16 روشن کردن موتور

Three important revolutions shaped the course of history: the Cognitive Revolution kick-started history about 70,000 years ago ...
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

17 دفتر اشیای گمشده ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

18 ی جای کار میلنگه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

19 سرویس مدرسه ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

20 دخل مغازه ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

21 to sing musical notes correctly

طبق ریتم خواندن
فالش نخواندن
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

22 (a decision (informal

تصمیم، انتخاب

It’s your call
تصیم خودته
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

23 به آتش کشیدن یا به آتش کشیده شدن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

24 If you handle a particular area of work, you have responsibility for it

مدیریت کردن

The case is being handled by a top lawyer.
The f ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

25 as a result of something ١٣٩٨/٠١/٢١
|

26 someone in an organization who tells customers or people with questions which people in the organization should be able to help them
اطلاعات- از م ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

27 تو خوبی!

بیشتر این اصلاح این روزه به صورت طعنه دار(sarcastic) استفاده میشه که در فارسی معمولا از اصلاح: تو خوبی، تو صندلی جلو بشین میشه ازش اس ...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

28 وادار شدن به ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

29 a situation in which people no longer believe that a government or an economic system is working properly, and will no longer support it or work with ... ١٣٩٧/١٢/٢١
|

30 Straight fire is a slang term that refers to something really awesome or cool
خیلی باحال، خیلی عالی
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

31 informal: very attractive, good, impressive etc
خفن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

32 پی پردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

33 If a place is swarming with people, it is full of people moving about in a busy way.
(Within minutes the area was swarming with officers who began ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

34 If you elevate something to a higher status, you consider it to be better or more important than it really is.
(Don't elevate your superiors to su ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

35 ناخوشایند ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

36 مبتکرانه ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

37 رسیدن به کاری (to continue doing something)
برای مثال :
Be quiet and get on with your work!
ساکت باش و به کارت برس
Jane got on with her w ...
١٣٩٦/١٠/١٩
|

38 نظاره گر ١٣٩٦/١٠/١٧
|

39 نظاره گر بودن ١٣٩٦/١٠/١٧
|

40 بدبختی ١٣٩٦/١٠/١٧
|

41 (از ) اولش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

42 معلوم کردن (هدف،برنامه)-در نظر داشتن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

43 بازار محلی-بازار محله ١٣٩٦/١٠/١٣
|

44 موعد مقرر-موعد پرداخت ١٣٩٦/١٠/١٣
|

45 از دور رقابت خارج شدن ١٣٩٦/١٠/١٢
|

46 چپاول-تاراج ١٣٩٦/١٠/١١
|

47 سَر زدن ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

48 برقراری تماس مجدد
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

49 زنده کردن خاطرات ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

50 ردیف شدن اوضاع ١٣٩٦/١٠/٠٣
|