امتیاز‌های ا ص

بازدید
١٤
امتیاز کل
٤,٣٩١
کل مدال ها
٥٠
طلا
١
نقره
٢٦
برنز
٢٣
٤٥٣
×
١٠
=
٤,٥٣٠
٧٦
×
=
-١٥٢
٧
×
٢
=
١٤
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٣٩١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤٥٣
×
١٠
=
٤,٥٣٠
٧٦
×
=
-١٥٢
٧
×
٢
=
١٤
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٣٩١

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠