برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هتاو نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حقه باز
حقه بازی
١٣٩٨/٠١/١٢
|

2 ظاهر سازی
ادا درآوردن
١٣٩٨/٠١/١٢
|

3 مظهر... بودن
نمونه اعلای... بودن
معرفِ.... بودن
حاکی از ... بودن
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

4 تفویض کردن
واگذاری
سپردن
محول کردن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

5 خودسامانی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

6 از پای در آوردن
کشتن
قتل عام کردن
١٣٩٧/١٢/١٤
|

7 مغتنم ١٣٩٧/١٢/١٤
|

8 نادانسته افشا کردن
بند را به آب دادن
(از دهان) پراندن
بروز دادن
١٣٩٧/١٢/١٣
|

9 elaborate on ١٣٩٧/١٢/١٣
|

10 (شخص) سالم و قوی- خوش بنیه- قبراق
(دستگاه) محکم، مقاوم، مستحکم
(اشتها) زیاد
زمخت، خشن
مصممانه، قاطعانه
١٣٩٧/١٢/١٣
|

11 to develop from
elaborate on
بر پایه (چیزی) گسترش دادن، توسعه دادن.
١٣٩٧/١٢/١٣
|

12 تصدیق-قبول (کردن)
اعتراف- اقرار(کردن)
قدردانی-سپاسگزاری(کردن)
١٣٩٧/١٢/١٣
|

13 به درستی
با صحت
به طور موثقی
به طور قابل اعتمادی
صادقانه
١٣٩٧/١٢/١٣
|

14 نسنجیده
شتاب زده
١٣٩٧/١٢/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 played out
• The game was played out althongh the light was bad.
• اگرچه نور مناسب نبود، بازی ادامه پیدا کرد.
١٣٩٨/٠١/٢٣
|