برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن فاطمی منش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صلاحیت
مثلا: این فرد صلاحیت انجام این کار رو داره و ...
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

2 برآورد ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

3 تعامل ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

4 محدود ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

5 ترسیم سازی ١٣٩٨/١٢/٢١
|

6 بهبودی (بیماری) ١٣٩٨/١٢/٢١
|

7 راهبردی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

8 ذکر کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

9 بازسازی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

10 بر روی کاغذ (اصطلاح) ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

11 صف آرایی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

12 دفع (داروشناسی و پزشکی) ١٣٩٨/١٢/١٣
|

13 سر خط خبر ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

14 تجمع ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

15 تقلیل دادن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

16 اعتبار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

17 محرک (استفاده محدود این معنی) ١٣٩٨/١١/٢٩
|

18 هوشمندانه تر ١٣٩٨/١١/٢٩
|

19 کلیدی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

20 واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ١٣٩٨/١١/٢٧
|

21 بهره وری ١٣٩٨/١١/٢٢
|

22 بستر ی شدن به خاطر ... (شکل مجهول) ١٣٩٨/١١/١٨
|

23 تشخیص (در پزشکی) ١٣٩٨/١١/١٨
|

24 اندازه گیری (برای وزن) ١٣٩٨/١١/١٣
|

25 اختلالات ١٣٩٨/١١/١٣
|

26 توضیح ١٣٩٨/١١/١٣
|

27 افزایش (در مورد استفاده با حجم مواد) ١٣٩٨/١١/١٣
|

28 پزشکی قانونی غلط است
پزشکی-قانونی (چیزی که هر دو شاخه را شامل شود)
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

29 لوله (در تجهیزات آزمایشگاهی) ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

30 محافظت کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

31 پناهگاه ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

32 اختصاصی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

33 نقص ایمنی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

34 نامتعارف ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

35 الزام (حقوق) ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

36 بروز (بیماری) ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

37 مطرح شدن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

38 شدت (بیماری) ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

39 پیشگام
روشن فکر
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

40 احیا (پزشکی) ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

41 وخیم (پزشکی) ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

42 الزام ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

43 شکل گیری ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

44 آینده (تصمیمات) ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

45 گنگ ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

46 میدانی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

47 دیدگاه ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

48 واقف بودن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

49 منحصر به فرد ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|