حسن فاطمی منش

حسن فاطمی منش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهclaimed١٨:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٧درخواستگزارش
18 | 1
credential١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨صلاحیت مثلا: این فرد صلاحیت انجام این کار رو داره و . . .گزارش
32 | 1
assessor١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣برآوردگزارش
7 | 1
cooperation٢٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢تعاملگزارش
48 | 1
scarce٠٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣١محدودگزارش
25 | 0
modeling١٧:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٢١ترسیم سازیگزارش
21 | 0
wellness١٤:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٢١بهبودی ( بیماری )گزارش
18 | 1
strategically٢٣:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٠راهبردیگزارش
23 | 0
list٠٠:٣٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٠ذکر کردنگزارش
51 | 0
remediate٠٠:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٢٠بازسازیگزارش
16 | 0
literally٠٠:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٠بر روی کاغذ ( اصطلاح )گزارش
25 | 1
marshalling٢٢:٥٨ - ١٣٩٨/١٢/١٦صف آراییگزارش
28 | 0
elimination٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/١٢/١٣دفع ( داروشناسی و پزشکی )گزارش
39 | 0
headline١١:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٧سر خط خبرگزارش
64 | 1
agglomeration١٣:٢٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٦تجمعگزارش
32 | 1
deplete٠١:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٣٠تقلیل دادنگزارش
44 | 2
resource٠٠:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٣٠اعتبارگزارش
39 | 1
fuel٢٢:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٩محرک ( استفاده محدود این معنی )گزارش
39 | 1
smarter٢١:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩هوشمندانه ترگزارش
34 | 1
top٢١:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩کلیدیگزارش
30 | 1
pcr٢٣:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٧واکنش زنجیره ای پلیمرازگزارش
23 | 1
yields٠٠:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٢بهره وریگزارش
37 | 0
admit for١٦:٢٤ - ١٣٩٨/١١/١٨بستر ی شدن به خاطر . . . ( شکل مجهول )گزارش
18 | 0
definition١٥:٠٩ - ١٣٩٨/١١/١٨تشخیص ( در پزشکی )گزارش
67 | 1
determination٢٢:٥٨ - ١٣٩٨/١١/١٣اندازه گیری ( برای وزن )گزارش
30 | 0
abnormalities٢٢:٢٢ - ١٣٩٨/١١/١٣اختلالاتگزارش
55 | 0
discussion٢١:٢١ - ١٣٩٨/١١/١٣توضیحگزارش
44 | 1
expansion١٨:٤٨ - ١٣٩٨/١١/١٣افزایش ( در مورد استفاده با حجم مواد )گزارش
41 | 1
medicolegal٢٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩پزشکی قانونی غلط است پزشکی - قانونی ( چیزی که هر دو شاخه را شامل شود )گزارش
32 | 0
flacon٠١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣لوله ( در تجهیزات آزمایشگاهی )گزارش
23 | 0
isolate٠٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢محافظت کردنگزارش
34 | 1
shed٠٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢پناهگاهگزارش
51 | 1
specificity٠٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠اختصاصیگزارش
39 | 1
immunodeficiency٠١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠نقص ایمنیگزارش
41 | 1
unfavorable١٤:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١٥نامتعارفگزارش
37 | 0
commitment٠١:١١ - ١٣٩٨/٠٩/١٥الزام ( حقوق )گزارش
41 | 1
manifestation٠٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٥بروز ( بیماری )گزارش
67 | 1
expressed٠٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٤مطرح شدنگزارش
55 | 1
severity١١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٣شدت ( بیماری )گزارش
62 | 0
thought leader٢٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠پیشگام روشن فکرگزارش
30 | 1
survivorship٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠احیا ( پزشکی )گزارش
25 | 1
critically١٥:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠وخیم ( پزشکی )گزارش
69 | 0
demand٢٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٨الزامگزارش
80 | 1
formative١٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٣/١٩شکل گیریگزارش
60 | 1
downstream١٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٩آینده ( تصمیمات )گزارش
34 | 1
confounded١٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٩گنگگزارش
30 | 0
empirical٠٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٩میدانیگزارش
83 | 1
review١٧:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٥دیدگاهگزارش
124 | 3
focus٠٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠واقف بودنگزارش
55 | 1
uniqueness٢١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩منحصر به فردگزارش
94 | 1