هانی

هانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهthorn apple١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤ولیکگزارش
0 | 0
caspian١٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤دریای خزرگزارش
5 | 1
ضمایم١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٩نشان های دولتیگزارش
9 | 1
undefended١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٤بی دفاع، بدون محافظ، آسیب پذیرگزارش
5 | 0
received٠٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧مورد توجه قرار گرفتنگزارش
0 | 1
wounded٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٢/١٧به درد آمدنگزارش
2 | 1
bleeding heart٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٦دل نازک، زودرنج، احساساتیگزارش
9 | 0
deliberately٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٦سنجیدهگزارش
7 | 0
own٠١:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/١٦owning something به دست گرفتن تصاحب کردنگزارش
5 | 1
accomplish٠١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٦عملی کردنگزارش
14 | 0
behalf٠١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٦on behalf of somebody: in order to help somebody برای کمک کردن به کسیگزارش
7 | 1
give away٠١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٦از دست دادنگزارش
12 | 0
meaningful٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٥ارزشمندگزارش
28 | 0
integrity٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥اصول اخلاقیگزارش
18 | 1
pump٠٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٣جریان یافتنگزارش
2 | 1
uninhibited٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٩بی پرواگزارش
0 | 0
hover١٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٩پرسه زدنگزارش
7 | 1
awe١٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٩تحسینگزارش
7 | 0
psychotherapist٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٢٢روان درمانگرگزارش
7 | 0
process١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٢پرداختنگزارش
2 | 1
fret١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٢نگرانی، دلواپسیگزارش
7 | 0
idle١٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٢بی هدف، بیهودهگزارش
16 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهeat in٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤
• Is this food to eat in or take away?
این غذا برای خوردن است یا بیرون بر؟
0 | 0