برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ولیک ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

2 دریای خزر ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

3 نشان های دولتی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

4 بی دفاع، بدون محافظ، آسیب پذیر ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

5 مورد توجه قرار گرفتن ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

6 به درد آمدن ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

7 دل نازک، زودرنج، احساساتی ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

8 سنجیده ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

9 owning something
به دست گرفتن
تصاحب کردن
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

10 عملی کردن ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

11 on behalf of somebody:
in order to help somebody
برای کمک کردن به کسی
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

12 از دست دادن ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

13 ارزشمند ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

14 اصول اخلاقی ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

15 جریان یافتن ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

16 بی پروا ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

17 پرسه زدن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

18 تحسین ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

19 روان درمانگر ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

20 پرداختن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

21 نگرانی، دلواپسی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

22 بی هدف، بیهوده ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 eat in
• Is this food to eat in or take away?
• این غذا برای خوردن است یا بیرون بر؟
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|