نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٠
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١