تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری پیچاندن: پِهژنیدِن بپیچانش: بِپِژْنِس پیچانده شده: پِژْنیده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری مارمولک: لِ لِه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری ساطور: شاتیل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در لری بختیاری ساطور: شاتیل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در لری بختیاری اَوِستون / اَوِستُو ( تلفظ حرف واو تو دماغی گفته می شود )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در لری بختیاری اَوِستون / اَوِستُو ( تلفظ حرف واو تو دماغی گفته می شود )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری اَوِستون / اَوِستُو ( تلفظ حرف واو تو دماغی گفته می شود )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری تو خالی: پیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری تو خالی: پیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری پَتی: خالی، بدون چیز دیگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در لری بختیاری تو خالی: پیک خالی: پَتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

با عرض پوزش در لری بختیاری مِسْتِن: شاشیدن بِمِهز: بشاش مِسْتِه: شاش مِسْتِن: شاشیدند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

با عرض پوزش در لری بختیاری مِسْتِن: شاشیدن بِمِهز: بشاش مِسْتِه: شاش مِسْتِن: شاشیدند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

با عرض پوزش در لری بختیاری مِسْتِن: شاشیدن بِمِهز: بشاش مِسْتِه: شاش مِسْتِن: شاشیدند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در لری بختیاری بازِستِن / بازیدِن: رقصیدن بِواز: برقص اِبازُم: می رقصم بازِستی: رقصیدی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری بازِستِن: رقصیدن بِواز: برقص اِبازُم: می رقصم بازِستی: رقصیدی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری پیچیدن: پِ تِسْتِن پیچید: پِ تِسْت پیچ: پِ ت / پِهت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری خَوْسیدن: خوابیدن، خُفْتِن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری خوابیدن: خَوْسیدن، خُفْتِن بِخَوْس: بخواب خَوْسیده: خوابیده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در لری بختیاری پَرو: تکه پارچه، وصله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در لری بختیاری قُتِنیدن: نغ زدن، ایراد گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری شَلْ: زخمی، آسیب دیده، لنگ شَلاشَل: لنگان لنگان شُل: لق، سست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری بیگ: بزغاله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری پنیرک: توله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در لری بختیاری توله: تیل ( نوزاد انسان یا جانور ) توله: گیاه پنیرک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری گَزَنِه: گَزْگَزوک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری گَزَنِه: گَزْگَزوک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری ترب وحشی: تُربِگا / تُربِگاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری تُرْبِگا / تُرْبِگاه: ترب وحشی ( نام علمی: Raphanus raphanistrum ) نام یک گونه از سرده ترب است. این گیاه از میانهٔ زمستان تا اوایل بها ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری دَرْگَنیدن / دَرْگَشْتِن: وارونه شدن، بر عکس شدن، سر و ته کردن بِدَرْگَنِس: وارونه اش کن، برعکسش کن، سر و تهش کن دَرْگَنیده: وارونه، ب ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری دَرْگَشْتِن: وارونه شدن، بر عکس شدن بِدَرْگَنِس: وارونه اش کن، برعکسش کن دَرْگَنیده: وارونه، برعکس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

در لری بختیاری هیزم: هیوِه، هیمِه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری رُمْنیدِن: ویران شدن، فرو ریختن، آواره شدن رُمِسْت: فرو ریخت، نابود شد، ویران شد ( معنای شکست خوردن هم می دهد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در لری بختیاری گُروسِسْتِن: گریختن، فرار کردن جِسْتِن: در رفتن، پا به فرار گذاشتن بِجِهْ: بدو، فرار کن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری گُروسِسْتِن: گریختن، فرار کردن جِسْتِن: در رفتن، پا به فرار گذاشتن بِجِهْ: بدو، فرار کن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری گُروسِسْتِن: گریختن، فرار کردن گُروسِسْت: گریخت، فرار کرد گُروسِسْتُم: گریختم، فرار کردم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری زارنیدِن: گریه و زاری کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری کینیدِن: زار زدن، جیغ کشیدن ( زنان )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری چِرنیدِن: گریستن، گریه و زاری کردن مَ چِرن: مگری، گریه نکن چِرنیدِن: گریستند، گریه کردند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در لری بختیاری گَردو: شخص ناقلا، آب زیر کاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در لری بختیاری اسپند: دینِشْت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

در لری بختیاری زمان: دمان، دَمُوْ، دم یه دَمُوْ: یک لحظه، دمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در لری بختیاری هم سن: هُمْ دا دو تاسون هُمْدان: هر دویشان همسن اند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری تَپْنیده: فرو رفته در . . . ، کوبیده شده در . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری تَپْنیدِن: فرو کردن، به زور جا دادن چیزی در چیزی / جایی، هل دادن چیزی در چیزی / جایی ( تا اندازه ای که دیگر فضای خالی باقی نماند ) بِ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در لری بختیاری دَمون / دَمُو ( حرف واو تو دماغی تلفظ میشود ) : زمان، دم یه دَمُوْ بِهل: یه لحظه اجازه بده یه دَمُو دی: چند لحظه دیگر، دمی دیگر مِنِه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری مِتِنیدن: مزه مزه کردن، خیساندن در دهان بِمِتِنِسْ: مزه مزه اش کن، در دهان بخیسانش اِمِتِنومس: مزه مزه اش میکنم، در دهان می خیسانمش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در لری بختیاری انگار: مَنِستی، مَنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در لری بختیاری مانستی: مَنِستی، مَنی، انگار که، گویی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لری بختیاری مَنِستی: مانستی، انگار که، گویی