حامد جوکار

حامد جوکار Translator and ESL Educator

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهshowcase٠٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٣به تصویر کشیده شدنگزارش
9 | 0
unfold١٨:١١ - ١٤٠٠/٠١/٢١شرح دادنگزارش
2 | 0
absentee٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٢١نهفته ( هنگامی که به عنوان صفت برای شخصیت بکار برود. )گزارش
2 | 0
procrastinator٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٠پشت گوش اندازگزارش
5 | 0
renegotiating١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٢بازنگریگزارش
0 | 0
invalidity٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨از کار افتادگیگزارش
5 | 0
gaping hole١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤( استعاری ) خلا و مشکلاتگزارش
0 | 0
smoky١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣( درباره صدا ) مردانه و خشنگزارش
0 | 0
erosion١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٨کاهش ارزش پولگزارش
12 | 1
half a crown٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤دو شیلینگ و شش پنسگزارش
2 | 0
pilot boat٢١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٦قایق ویژه خدمه کشتی های بزرگگزارش
0 | 0
dressed out٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٣ذبح شدن سلاخی شدنگزارش
2 | 0
laying off١٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٣تعدیل نیرو کنار گذاشتنگزارش
0 | 0
bum١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٣سفر بی هدف on the bumگزارش
5 | 1
lighted١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٢روشن درخشانگزارش
5 | 0
trade winds٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/١١بادهای آلیزه بادهای بسامانگزارش
5 | 0
big fish٢٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩اصل کاری آدم مهمگزارش
0 | 0
get clear٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩خلاص شدن راحت شدنگزارش
0 | 0
وکالتنامه محضری١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣procuration drawn up before a notaryگزارش
0 | 0
qualified power of attorney١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣وکالت مقید ( حقوق )گزارش
0 | 0
اجرت المثل١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣fair equivalentگزارش
0 | 0
irrevocable mandate١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣وکالت بلاعزلگزارش
0 | 0
gemeinschaft and gesellschaft٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢اجتماع و جامعه کتاب جامعه شناس آلمانی فردیناند تونیسگزارش
0 | 0
stigmatize١٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢شماتت کردن بدنام کردنگزارش
7 | 0