برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد جوکار

حامد جوکار Translator and ESL Educator

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به تصویر کشیده شدن ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

2 شرح دادن ١٤٠٠/٠١/٢١
|

3 نهفته (هنگامی که به عنوان صفت برای شخصیت بکار برود.) ١٤٠٠/٠١/٢١
|

4 پشت گوش‌انداز ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

5 بازنگری ١٤٠٠/٠١/١٢
|

6 از کار افتادگی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

7 (استعاری )خلا و مشکلات ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

8 (درباره صدا) مردانه و خشن ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

9 کاهش ارزش پول ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

10 دو شیلینگ و شش پنس ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

11 قایق ویژه خدمه کشتی‌های بزرگ ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

12 ذبح شدن
سلاخی شدن
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

13 تعدیل نیرو

کنار گذاشتن
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

14 سفر بی هدف
on the bum
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

15 روشن
درخشان
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

16 بادهای آلیزه
بادهای بسامان
١٣٩٩/٠٤/١١
|

17 اصل کاری
آدم مهم
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

18 خلاص شدن
راحت شدن
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

19 وکالت مقید (حقوق) ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

20 procuration drawn up before a notary ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

21 fair equivalent ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

22 وکالت بلاعزل ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

23 اجتماع و جامعه

کتاب جامعه‌شناس آلمانی فردیناند تونیس
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

24 شماتت کردن
بدنام کردن
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|