امتیاز‌های FS

بازدید
١
امتیاز کل
٤١٦
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤
٤٤
×
١٠
=
٤٤٠
١٢
×
=
-٢٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤١٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤٤
×
١٠
=
٤٤٠
١٢
×
=
-٢٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤١٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠