نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
urethral: میزراه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urethral: میزراه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
doubt: مردد بودن شک داشتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
locomotor: جابه جایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
procreativity: تولیدمثل
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
analyctical: تحلیلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
advocacy: وکالت اجتماعی ( درروانشناسی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
withdrawed: رابطه ترک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
proxemics: خصوصیات فضایی محیط_فاصله فیزیکی_نزد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
realness: واقعی بودن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
realness: واقعی بودن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
preadolescence: پیش نوجوانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
preadolescence: پیش نوجوانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
normalising: بهنجارسازی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
attending: مراقبت کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ambitendency: تمایل دوگانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ambitendency: تمایل دوگانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brief: کوتاه مدت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mentalization: ذهن خوانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
venturesomeness: ماجراجویی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
venturesomeness: ماجراجویی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
temperament: خلق و خوی_مزاج تشکیل شده ازچند tra ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
strereotypies: حرکات قالبی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pananxiety: اضطراب عام
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nonbizarre: غیرغریب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pseudo: خیالی_کاذب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
absolutistic: مطلق نگر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
instructional: آموزشی و تحقیقی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
entering: ورود
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
acoustic: شنیداری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
votes: آراء
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
انضمامی: عینی هوش انظمامی :هوش عینی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش