عرفان فیروزآبادی

عرفان فیروزآبادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsucceeded١٢:٣٠ - ١٤٠١/٠٢/١٢جانشین شدنگزارش
12 | 0
confrimation١٢:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/١٢تاییدهگزارش
0 | 0
action speak louder than words١١:٢٦ - ١٤٠١/٠٢/١٢دو صد گفته را چون نیم کردار نیست!گزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهburnt١١:٢٠ - ١٤٠١/٠٢/١٢
• He who has burnt his mouth blows his soup.
ضرب المثل : شیر دهنش را سوزانده فوت ماست میدهد
2 | 0
namely١١:٠٨ - ١٤٠١/٠٢/١٢
• Only one boy was absent, namely Harry.
فقط یک پسر غایب بود ، به نام هری یا ( یعنی هری )
2 | 0
outlet١٠:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/١٢
• the outlet for her anger
ابراز خشمش
0 | 0
roll call١٠:٢٢ - ١٤٠١/٠٢/١٢
• At the roll call, the students answered up to their names.
در حضور وغیاب ، دانش آموزان به نامشان پاسخ دادند
0 | 0