برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا رسول‌زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متصاعد شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

2 سرمایه گذاری کردن
پشتیبانی مالی کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

3 تامین کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

4 از قبل موجود ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

5 مقررات
آیین نامه
١٣٩٧/١٠/١٩
|