برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معتاد نوشتن
عاشق نوشتن
١٣٩٧/١٠/١٦
|

2 معتاد شکلات ١٣٩٧/١٠/١٦
|

3 گفتاری
شفاهی
١٣٩٧/١٠/١٦
|

4 مشغول ١٣٩٧/١٠/١٦
|

5 در اکثر مواقع به عنوان *رویه مبل* ( پارچه مبل) بکار می رود.
رویه
روکش
١٣٩٧/١٠/١٦
|

6 سوء استفاده جنسی کردن
اَبیوزگر در روانشناسی به کسی اطلاق میگردد که سوءاستفاده جنسی از کسی کرده باشد.
١٣٩٧/١٠/١٥
|

7 اسکیت بازی کردن ١٣٩٧/١٠/١٠
|

8 به طور قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

9 غیر قانونی کردن ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

10 طبق انتظار
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

11 مبهم ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

12 نوآورانه ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

13 و هم ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

14 هم ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

15 به علاوه
هم
نیز
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

16 به نظر رسیدن ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

17 عجیب و غریب ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

18 حسگر ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

19 فراوانی
زیادی
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|