برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دیبا کاظمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مناسب ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

2 ساخت داستان دروغ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

3 More or less ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

4 پخش کردن در تلوزیون یا رادیو ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

5 ترک کوچک ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

6 Move in the direction mentioned ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

7 Still available after everything else has been taken or used
قابل استفاده
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

8 ازادی ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|