برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دلناز فرهمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تکنیسین اتاق عمل
١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

2 مکانیک برق.😎😎 ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

3 منظور داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

4 جفت ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

5 ملاقات کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

6 تفریح ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

7 لذت بخش،مطبوع ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

8 قدم زدن تند،دویدن اهسته ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

9 امتحان ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

10 وقت صرف کردن(خیلی هم درسته) ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

11 دیرازخواب پاشدن ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

12 خیلی،زیاد ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

13 در دبیرستان جفرسون ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 area • این ناحیه بسیار فقیر است ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

2 group • اعضای این گروه هرماه یکدیگر را ملاقات میکنند ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

3 boring • فیلم به قدری کسل کننده بود که احساس خستگی کردم و خوابم برد ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

4 boring • شغلی کسل کننده ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

5 test
• How many questions were on the test?
• چند سوال در امتحان وجود دارد؟
١٣٩٧/٠٥/٢٧
|