دلناز فرهمند

دلناز فرهمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtechnician٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧تکنیسین اتاق عمل گزارش
23 | 6
electrician٢٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧مکانیک برق. 😎😎گزارش
37 | 2
mean٢١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣منظور داشتنگزارش
147 | 4
pair٢٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩جفتگزارش
94 | 2
fun٢٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩تفریحگزارش
78 | 9
enjoyable٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩لذت بخش، مطبوعگزارش
55 | 1
jogging١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧قدم زدن تند، دویدن اهستهگزارش
67 | 5
test١٤:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧امتحانگزارش
28 | 1
take١٤:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧وقت صرف کردن ( خیلی هم درسته )گزارش
99 | 14
sleep late١٤:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧دیرازخواب پاشدنگزارش
90 | 4
SO٢١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٦خیلی، زیادگزارش
115 | 5
at jefferson high schol٢٢:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٥در دبیرستان جفرسونگزارش
12 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهarea٢١:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣این ناحیه بسیار فقیر است
9 | 0
group٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩اعضای این گروه هرماه یکدیگر را ملاقات میکنند
12 | 0
boring١٩:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩فیلم به قدری کسل کننده بود که احساس خستگی کردم و خوابم برد
9 | 0
boring١٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩شغلی کسل کننده
9 | 0
test١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧
• How many questions were on the test?
چند سوال در امتحان وجود دارد؟
12 | 1