امتیاز‌های دانیال

بازدید
٢٠
امتیاز کل
٣,٦٧٤
کل مدال ها
٦١
طلا
٠
نقره
٢١
برنز
٤٠
٣٨٢
×
١٠
=
٣,٨٢٠
٨٢
×
=
-١٦٤
١٩
×
٢
=
٣٨
٥
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٣,٦٧٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٨٢
×
١٠
=
٣,٨٢٠
٨٢
×
=
-١٦٤
١٨
×
٢
=
٣٦
٥
×
=
١
×
-١٥
=
-١٥
٣,٦٧٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢