برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دانیال افکاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نیروگاه بادی ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

2 چاقتر شدن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

3 جاسوسی کردن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

4 زوربینگ (نوعی بازی) ١٤٠٠/٠٣/٠١
|

5 حرکت آهسته هواپیما بر روی زمین ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

6 محفظه بالای سر در هواپیما ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

7 موضع خود را حفظ کردن ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

8 موفق نشدن (در انجام کار) ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

9 به راحتی پول خرج کردن ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

10 مشخص ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

11 برنامه ریزی کردن ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

12 مشابه tell apart ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

13 عالی,برجسته، خوشتیپ (عامیانه) ١٣٩٩/١٢/٢١
|

14 بچه مثبت ! ١٣٩٩/٠٧/١٣
|