منو
تاریخ
١ سال پیش
متن
The meaning of a word like "fly" depends on its context.
دیدگاه
١

معنای واژه ای مانند �fly� به فحوای متن بستگی دارد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The essence of his argument was that education should continue throughout life.
دیدگاه
١

خلاصۀ حرفش این بود که آمورش باید در کل دوران زندگی تداوم یابد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The police are convinced it was an insider job.
دیدگاه
٠

پلیس متقاعد شده که این کار یک خودیست.