نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a bit rusty: کم تجربه، کم مهارت، فاقد آمادگی I' ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go over: فکر نکنم فهمیده باشم! دوباره بگو ( ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
descend: ضرب المثل: سقوط کردن آسان تر از صعو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
analogous: این دو نقاشی از لحاظ استفاده از نما ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش