تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

1 - سهمگین، وحشتناک، مخوف 2 - ناراحت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کم تجربه، کم مهارت، فاقد آمادگی I'm a bit rusty at tennis.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

belonging to connected to realated to مربوط به مرتبط با

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

( درباره خانم باردار ) پا به ماه در شُرُف زایمان